Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1641 av 5. november 2020 om innførselen av levende, kjølte, frosne eller behandlede toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler beregnet på konsum fra De forente stater (USA)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1641 of 5 November 2020 regarding imports of live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods for human consumption from the United States of America

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.1.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/1641 etablerer et forenklet helsesertifikat som skal følge forsendelser med levende, kjølte, frosne eller behandlede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler beregnet på konsum, som kommer fra statene Massachusetts og Washington i De forente stater (USA).

Rettsakten er basert på en ekvivalensavtale mellom EU og USA, og stadfestet gjennom denne rettsakten (2020/1641). Denne avtalen regulerer den veterinære grensekontrollen av levende, kjølte, frosne eller behandlede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler beregnet på konsum, og at regelverket i USA og EU er like og dermed kan man tillate en enklere import til EU/EØS. Reglene dekker kun produktene som kommer fra statene Massachusetts og Washington i USA.

Avtalen mellom EU og USA sikrer også en enklere og mer smidig handelsforhold mellom partene. For øvrig har EU også avtaler med blant annet Canada, Chile, New Zealand og Sveits.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 20. november 2020 nr. 2424 om import av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler fra De forente stater.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke til å ha noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Ved at det ikke har vært tillatt med import av disse produktene fra USA vil rettsakten kunne gi muligheter for næringen, med tilhørende kostnader for importørene og økt arbeid for Mattilsynet i forhold til grensekontrollen av disse produktene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Forordning (EU) 2020/1641 regulerer særskilte forenklede importvilkår for innførselen av levende, kjølte, frosne eller behandlede toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler beregnet på konsum fra delstatene Massachusetts og Washington i De forente stater, når Norge er innførselsstedet i EØS-området. Dette gjøres via bruk av helsesertifikatet som er lagt i vedlegget til rettsakten.

De vanlige kontrollreglene knyttet til disse produktene skal ellers følges.

Mattilsynet vurderer rettsakten som fornuftig og vil sikre en smidig handel med disse produktene fra delstatene Massachusetts og Washington i De forente statene.

Ellers finnes en oversikt over alle avtaler som er inngått mellom EU og andre stater utenfor EØS her: https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/agreements_en

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 5. november 2020 og kunngjort i Official Journal 6. november 2020. Rettsakten trer i kraft 26. november 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2020
Anvendelsesdato i EU
26.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.11.2020
Anvendes fra i Norge
26.11.2020