Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1641 av 5. november 2020 om import av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler fra De forente stater

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1641 of 5 November 2020 regarding imports of live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods for human consumption from the United States of America

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.
BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat almindelige regler for offentlig kontrol med henblik på at verificere overholdelsen af regler, der har til formål at forebygge eller fjerne risici for mennesker og dyr eller nedbringe dem til et acceptabelt niveau enten direkte eller via miljøet.

(2) Navnlig fastsættes der i forordning (EU) 2017/625 almindelige betingelser for indførsel til Unionen af dyr og varer fra tredjelande eller regioner heri, herunder fødevarer til konsum. Ved artikel 129 i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at anerkende, at foranstaltninger, som anvendes af tredjelande eller regioner heri, er ækvivalente med de krav, der er fastsat i visse regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte forordning, hvis tredjelandene fremlægger objektiv dokumentation herfor. Kommissionen tillægges ligeledes beføjelse til at fastsætte betingelserne vedrørende indførsel til Unionen af disse dyr og varer fra disse tredjelande eller regioner heri, navnlig med hensyn til arten og indholdet af de officielle certifikater eller attesteringer, som skal ledsage disse varer.

(3) Ved Rådets afgørelse 98/258/EF godkendes aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter med det formål at lette samhandelen, bl.a. ved indføre en mekanisme til anerkendelse af ligestilling af sundhedsforanstaltninger. Levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum er omfattet af denne aftale (bilag I »Produkter, der er omfattet af aftalen«).

(4) Der blev gennemført EU-kontrol i USA fra den 17. til den 27. marts 2015 med henblik på at evaluere det eksisterende kontrolsystem for produktionen af toskallede bløddyr og heraf afledte fiskevarer, der er bestemt til eksport til Unionen (EU-kontrol). I forbindelse med disse kontroller fremlagde de amerikanske myndigheder oplysninger om hygiejneregler for toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle på deres område, om risikovurderingsprocedurer og faktorer, der er taget i betragtning i forbindelse med risikovurderingen og bestemmelsen af det rette niveau for sundhedsbeskyttelse med hensyn til disse varer samt om kontrol, inspektionsprocedurer og officielle certificeringsmekanismer.

(5) Pighuder, sækdyr og havsnegle er omfattet af de hygiejnebestemmelser, som gælder for levende, kølede og frosne toskallede bløddyr, jf. afsnit VII, punkt 1, i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004. Resultaterne med hensyn til levende toskallede bløddyr i forbindelse med EU-kontrol finder ligeledes anvendelse på pighuder, sækdyr og havsnegle.

(6) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 fastsættes lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det på grundlag af et fødevaresikkerhedsperspektiv er tilladt at indføre sendinger af visse dyr og varer til konsum til Unionen, jf. artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625, hvilket kræver at de opfylder de relevante krav, som er fastsat i reglerne i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente hermed. I gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 fastsættes det, at sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum kun tillades indført til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i forordningens bilag I. Delstaterne Massachusetts og Washington i USA er opført på denne liste.

(7) EU-kontrol giver, på baggrund af USA's forsikringer og gennemførelsesforordning (EU) 2019/626, anledning til at fastslå, at de foranstaltninger, der anvendes i delstaterne Massachusetts og Washington i USA til beskyttelse af folkesundheden i forbindelse med produktion og markedsføring af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum, er ækvivalente med de krav, der er fastsat i reglerne om fødevaresikkerhed omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

(8) For at tillade indførsel til Unionen af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum er det nødvendigt at udarbejde et officielt standardcertifikat til brug ved import af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum fra USA, hvilket kræver certificering af, at de foranstaltninger, der anvendes på produktionen og markedsføringen af disse varer, er ækvivalente med de krav, der er fastsat i reglerne om fødevaresikkerhed omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

(9) Ved fastsættelsen af krav til indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum bør der henvises til koderne i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87, som fastsætter koder for levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum.

(10) Foranstaltningerne i denne gennemførelsesforordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2020
Anvendelsesdato i EU
26.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.11.2020
Anvendes fra i Norge
26.11.2020