Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/561 av 11. april 2016 om endring av vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 med hensyn til modellen for helsesertifikat for hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/561 of 11 April 2016 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the model of animal health certificate for dogs, cats and ferrets moved into a Member State from a territory or a third country for non-commercial purposes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter modellen for helsesertifikat for ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til medlemsstatene fra territorier og tredjestater, som er i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 577/2013, med en ny modell. Bakgrunnen er at det har forekommet flere tilfeller av falske laboratoriesvar på rabiesantistofftester og misforståelser omkring utfylling av opplysninger om dato for merking av dyr i helsesertifikatene. Den nye sertifikatmodellen inneholder mer og bedre veiledning til de offentlige veterinærene om hvordan dokumentet skal fylles ut. Feltet der datoen for innsetting eller avlesning av dyrets mikrochip eller tatovering skal fylles inn er flyttet nærmere feltet for utfylling av datoen for rabiesvaksinering. Det er tatt inn en ny fotnote som forklarer at merkingen av dyret må kontrolleres før sertifikatet fylles ut og før enhver vaksinasjon eller testing av dyrene. Det er også tatt inn en ny fotnote som forklarer at den offentlige veterinæren ved å bekrefte at dyrene har gjennomgått rabiesantistofftest med tilfredsstillende resultat verifiserer ektheten av laboratoriesvaret.

Rettsakten åpner for at medlemsstatene i en overgangsperiode fram til 31. desember 2016 kan tillate ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere som følges av helsesertifikater etter den gamle modellen såfremt sertifikatene er utstedt før 31. desember 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve endring i ny forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. Den nye forskriften skal gjennomføre bl.a. forordning (EU) nr. 576/2013 og forordning (EU) nr. 577/2013 i norsk rett. Det er ventet at den nye forskriften, som skal erstatte forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr, trer i kraft 1. juni 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mer og bedre veiledning om hvordan helsesertifikatene skal fylles ut fører forhåpentligvis til at offentlige veterinærer i tredjestater gjør færre feil når de utsteder dokumentene og at dokumentene dermed blir mer pålitelige. Det kan gjøre det lettere for myndighetene å føre tilsyn med forflytning av kjæledyr. Dersom dokumentasjonen blir mer pålitelig kan det gi bedre sikkerhet mot innførsel av dyr med sykdommer og parasitter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vvurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er avhengig av at forordning (EU) nr. 577/2013 blir tatt inn i EØS-avtalen først.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2016
Anvendelsesdato i EU
01.09.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 1-9
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.09.2016
Anvendes fra i Norge
27.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0561
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro