Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1667 av 10. november 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 med hensyn til perioden for midlertidige unntak i forbindelse fra regler om kontroll av økologisk produksjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1667 of 10 November 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/977 as regards the period of application of the temporary measures in relation to controls on the production of organic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten viderefører midlertidige unntak beskrevet i forordning (EU) 2020/977 om unntak fra visse bestemmelser om kontroll av økologisk produksjon i forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 1235/2008. Dette omfatter særlig unntak fra krav om å gjennomføre fysisk årlig kontroll, og muliggjør at dette kan erstattes med dokumentkontroll og bruk av andre tilgjengelige kommunikasjonsmetoder. For øvrige virksomheter enn definerte lavrisikovirksomheter skal fysisk kontroll imidlertid gjennomføres når det ikke lenger er nasjonale korona restriksjoner. Det videreføres også unntak fra krav om papiroriginaler av importsertifikater ved import av økologiske produkter fra tredjeland, og det aksepteres bruk av kun elektroniske sertifikater i TRACES NT. Unntakene videreføres til 1. februar 2021, og er vurdert som nødvendige med bakgrunn i nasjonale restriksjoner på grunn av COVID-19 pandemien. Rettsakten blir gitt med tilbakevirkende kraft fra 1. oktober for å sikre videreføring av forordning (EU) 2020/977 som gjelder frem til 30. september 2020.

Alle unntakene beskrevet i forordning (EU) 2020/977 blir forlenget frem til 1. februar 2021, med unntak av minimumskrav til prøvetaking, tilleggskontroll og uanmeldte kontroller.
• Unntaket for å redusere minimumskravet for prøvetaking av økologiske produkter fra 5% til 2% beregnet for 2020 forlenges ikke. For 2021 gjelder derfor minimumskravet om 5% prøvetaking.

• Unntaket for å redusere minimum prosentandel tilleggskontroller og uanmeldte kontroller fra 10% til 5% beregnet for 2020 forlenges ikke. For 2021 gjelder derfor minimumskravet om 10% for slike kontroller.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i Midlertidig forskrift av 28. september 2020 nr. 1914 om unntak fra bestemmelsene i økologiforskriften om kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av koronautbruddet (covid-19).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Videreføring av særskilte midlertidige unntak fra visse regler om produksjon av økologiske produkter frem til 1. februar 2021 vurderes ikke til å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det vurderes som nødvendig å videreføre visse midlertidige unntak på grunn av nasjonale restriksjoner for blant annet fysisk nærhet for å ivareta smittehensyn på grunn av COVID-19 pandemien. Det vurderes som akseptabelt at unntakene om minimumskrav til prøvetaking, tilleggskontroll og uanmeldte kontroller ikke forlenges til 1. februar 2021, siden disse kravene beregnes på årsbasis og skal gjelde for hele 2021.

Sakkyndige instansers merknader
Da det haster å innlemme rettsakten som gjelder nødvendige tiltak på grunn av COVID-19 pandemien skal den innlemmes ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen. Rettsakten er vurdert av Mattilsynet og de ansvarlige deparmtementer, men på grunn av hasteaspektet er den ikke behandlet i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten har vært på skriftlig prosedyre i EU, og en positiv avstemming ble bekreftet 23.10.2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2020
Anvendelsesdato i EU
01.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2020
Anvendes fra i Norge
14.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1667
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro