Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1583 av 18. oktober 2018 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2006/766/EF om import av toskallede bløtdyr og fiskerivarer fra Peru og Myanmar beregnet til konsum

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1583 of 18 October 2018 amending Annexes I and II to Decision 2006/766/EC as regards the import of bivalve molluscs and fishery products from Peru and Myanmar for human consumption

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.12.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsbeslutning 2006/766/EF som inneholder lister over hvilke tredjestater og områder det er tillatt å importere toskallede bløtdyr (pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer) fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekravene i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne.

Fra Peru har Unionen frem til nå kun hatt lov til å importere frosne og bearbeidede toskallede bløtdyr (herunder kamskjell - Pectinidae), pigghuder, kappedyr og sjøsnegler. Etter et utbrudd av Hepatitt A fra toskallende bløtdyr importerte fra Peru, fikk Peru ikke lengre eksportere slike produkter til Unionen før de kunne legge frem tilstrekkelig dokumentasjon på at de etterlever Unionens importkrav. Peru oppfyller på nåværende tidspunkt importkravene til Unionen for kamskjell dersom hepatopancreas (kombinasjonsorgan for lever (hepar) og bukspyttkjertel (pancreas) er fjernet og har opprinnelse fra akvakultur. Listen oppdateres derfor med denne informasjonen.

Fra Myanmar har Unionen frem til nå kun hatt lov til å importere villfanget fisk i frossen tilstand. Myanmars kompetente myndighet ønsker at kommisjonen skal fjerne denne begrensningen og tillate import av akvakulturprodukter og fiskerivarer til Unionen. Kommisjonen har etter to revisjoner konstatert at Myanmar oppfyller importkravene til Unionen hva gjelder akvakulturprodukter og fiskerivarer, og fjerner derfor Myanmars begrensning i listen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer. Endringene trer i kraft 1. desember 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å gi noen administrative eller økonomiske konsekvenser for privatpersoner, næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, da den forhindrer at produkter som kan utgjøre en helserisiko importeres til Unionen.

Status
Rettsakten blir gjeldende i EU fra 1. desember 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2018
Anvendelsesdato i EU
01.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett