Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1395 av 10. september 2019 om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til opplysningene om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia i listen over tredjestater, områder, soner oeller segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfevarer er tillatt og om endring av standard helsesertifikat for eggprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1395 of 10 September 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Bosnia and Herzegovina and Israel and the name of the Republic of North Macedonia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union and amending the model veterinary certificate for egg products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.9.2019

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (i det følgende benævnt »varerne«). Varerne må kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i tabellen i del 1 i bilag I.

(2) Ved forordning (EF) nr. 798/2008 er der også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI).

(3) Bosnien-Hercegovina er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import af og transit gennem Unionen af fjerkrækød er tilladt fra hele landet.

(4) Bosnien-Hercegovina har anmodet om også at blive godkendt til import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter. På baggrund af oplysninger, der blev indsamlet under Kommissionens revision i Bosnien-Hercegovina med henblik på at evaluere dyresundhedskontrollen af kød og fjerkræ bestemt til eksport til Unionen, og i betragtning af det positive resultat af denne revision, har Kommissionen konkluderet, at Bosnien-Hercegovina opfylder dyresundhedskravene som fastsat i forordning (EF) nr. 798/2008 for import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter. Derfor bør oplysningerne om Bosnien-Hercegovina i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres for at give det pågældende tredjeland tilladelse til import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter.

(5) Bosnien-Hercegovina har desuden forelagt Kommissionen sit nationale program for bekæmpelse af salmonella i æglæggende høner af Gallus gallus. Dette program blev imidlertid ikke anset for at yde garantier, der svarer til de garantier, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 og godkendelsen af dette program er ikke afsluttet. Derfor er det kun tilladt at importere æg af typen Gallus gallus, der er opført under »S4« i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 fra Bosnien-Hercegovina.

(6) Israel er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import til og transit gennem Unionen af visse fjerkrævarer er tilladt fra visse områder i landet, afhængigt af om der er gennemført sanering (stamping out) for Newcastle disease. Denne regionalisering blev fastsat i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(7) Den 24. april 2019 bekræftede Israel tilstedeværelsen af HPAI af subtype H5N8 på en fjerkræbedrift i landet. På grund af det bekræftede udbrud af HPAI har Israel, siden april 2019, ikke længere kunnet betragtes som frit for denne sygdom, og veterinærmyndighederne i Israel kan derfor ikke længere attestere sendinger af fjerkrækød til konsum med henblik på import til eller transit gennem Unionen.

(8) Israels veterinærmyndigheder har indsendt oplysninger til Kommissionen om udbruddene af HPAI og har bekræftet, at de siden datoen for bekræftelse af udbruddet af HPAI har suspenderet udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af fjerkrækød til konsum bestemt til import til eller transit gennem Unionen.

(9) Siden den dato er der derfor ikke blevet indført sådanne produkter med oprindelse i Israel til Unionen. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør denne situation dokumenteres, og den relevante slutdato bør opføres i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008. Dette sikrer også, at sendinger af sådanne produkter, der er fremstillet efter slutdatoen og før den startdato, der fastsættes, hvis Israel på ny bliver frit for HPAI, ikke vil kunne indføres til Unionen.

(10) Oplysningerne vedrørende Israel i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres for at tage højde for den nuværende epidemiologiske situation i dette tredjeland.

(11) På baggrund af De Forenede Nationers (FN) mægling indgik Athen og Skopje i juni 2018 en bilateral aftale (»Prespaaftalen«) om at ændre FN's foreløbige reference for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Denne aftale er nu ratificeret af begge lande, og Republikken Nordmakedonien har formelt informeret EU om dens ikrafttræden. Derfor bør navnet på det pågældende tredjeland ændres i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(12) Del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 indeholder et standardveterinærcertifikat for ægprodukter (EP). I standardveterinærcertifikatet henvises der i del I i bemærkningerne til HS-koder, der skal angives i rubrik I.19. i certifikatets del I.

(13) Enzymer, der stammer fra æg, såsom lysozym, anses for at være ægprodukter og de relevante HS-koder for disse enzymer bør tilføjes til de HS-koder, der skal anføres i rubrik I.19. i del I i standardveterinærcertifikatet for ægprodukter. Derfor bør standardveterinærcertifikatet for ægprodukter (EP) ændres.

(14) Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(15) Medlemsstaterne og industrien bør have en rimelig overgangsperiode på to måneder til at tilpasse sig til de nye krav i det ændrede standardveterinærcertifikat, før dette certifikat bliver obligatorisk.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.09.2019
Anvendelsesdato i EU
14.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet