Import og transitt av fjørfeprodukter fra USA i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/148 av 4. februar 2016 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysninger om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H7N8

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/148 of 4 February 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H7N8

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.4.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer oppføringen av USA i vedlegg I, del 1, til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter.
Forordning (EU) nr. 798/2008 fastsetter liste over tredjeland og områder hvorfra det tillates å importere fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen gir også vilkår for at et tredjeland, territorium, sone eller segment kan anerkjennes som fri for høypatogen aviær influensa (HPAI).

USA er listeført med tillatelse til eksport av fjørfe og fjørfeprodukter fra visse deler av landet til EØS. Denne regionaliseringen tilsvarer, etter avtale mellom amerikanske myndigheter og kommisjonen, de av amerikanske myndigheters fastsatte grenser for soner i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI). En rekke utbrudd av HPAI og påfølgende bekjempelse av disse har ført til en rekke endringer av regionaliseringen av USA siden begynnelsen av 2015.

Den 15. januar 2016 ble det bekreftet et utbrudd av høypatogen aviær influensa H7N8 i en fjørfebesetningen i Indiana. Europakommisjonen godkjenner det av amerikanske myndigheter etablerte restriksjonsområde rundt utbruddet som omfatter hele delstaten Indiana. Det pålegges derfor restriksjoner for import til EU fra Indiana, USA. Dette medfører at oppføringen for USA i vedlegg I del 1 til forodning (EU) nr. 798/2008 må endres tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift 19. juli 2010 nr 1134 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 21. januar 2016, publisert på Official Journal 5. februar 2016 og trådte i kraft i EU 8. februar 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2016
Anvendelsesdato i EU
08.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2016
Anvendes fra i Norge
09.02.2016