Import og transitt av fjørfevarer fra Australia i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1752 av 23. november 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 for som angår opplysningene om Australia i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1752 of 23 November 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Australia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer oppføringen av Australia i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder områder for tillatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonnene 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1. Forordning (EU) nr. 798/2008 setter også krav til betingelser for når et land eller område kan erklæres fri for fugleinfluensa.

Den 31. juli 2020 ble det bekreftet utbrudd av fugleinfluensa i Lethbridge, i delstat Victoria, Australia. (Australia ønsket først en regionalisering av restriksjoner fra EU, men gikk senere vekk fra dette. Derfor den noe lange tiden mellom utbrudd og iverksettelse av importrestriksjonene i form av denne rettsakten.) I forbindelse med dette utbruddet er hele Australia i lagt restriksjoner med startdato 31. juli 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.11.2020
Anvendelsesdato i EU
27.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.11.2020
Anvendes fra i Norge
27.11.2020