Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/198 av 6. februar 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysninger om Canada i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/198 of 6 February 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Canada in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. Canada hadde i desember 2014 utbrudd av høypatogen aviær influensa. Forordning (EU) nr. 198/2015 endrer vedlegg I av forordningen. Endringen består i regionalisering av Canada og det innføres strengere importkrav for produkter fra områder med utbrudd av høypatogen aviær influensa.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til forordning (EU) nr. 198/2015.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.02.2015
Anvendelsesdato i EU
13.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2015
Anvendes fra i Norge
04.03.2015