Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1650 av 5. november 2018 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om Canada, Russland og USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1650 of 5 November 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Canada, Russia and the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.11.18

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (i det følgende benævnt »varerne«). Varerne må kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 på listen i del 1 i bilag I.

(2) I henhold til forordning (EF) nr. 798/2008 må sendinger af varer kun importeres til og føres i transit gennem Unionen, hvis de opfylder visse betingelser, herunder de særlige betingelser som angivet i kolonne 6 i tabellen i bilag I, del 1, og, hvor det er relevant, »slutdato« og »startdato« som angivet i kolonne 6A og 6B i samme tabel. Slutdatoen er den dato, fra hvilken import til eller transit gennem Unionen af sendinger af varer fremstillet i et tredjeland, et område, en zone eller et segment ikke længere er tilladt, mens startdatoen er den dato, fra hvilken import til eller transit gennem Unionen af sendinger af varer fremstillet i et tredjeland, et område, en zone eller et segment på ny er tilladt.

(3) Oplysningerne i kolonne 6A og 6B er opført i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for at forhindre import til og transit gennem Unionen af sendinger af varer, der er fremstillet i spærrezonerne uden for Unionen i den periode, hvor import til og transit gennem Unionen af sådanne sendinger ikke var tilladt i overensstemmelse med reglerne i nævnte forordning.

(4) Oplysningerne vedrørende Canada i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler zoner i dette tredjeland, der, efter at HPAI var blevet bekræftet, har gennemført sanering, rengøring og desinfektion og på ny har fået tilladelse til import til og transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter med en startdato for over to år siden. Oplysningerne vedrørende Canada bør derfor ændres.

(5) Oplysningerne vedrørende USA i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler zoner i dette tredjeland, der, efter at HPAI var blevet bekræftet, har gennemført sanering, rengøring og desinfektion og på ny har fået tilladelse til import til og transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter med en startdato for over to år siden. Oplysningerne vedrørende USA bør derfor ændres.

(6) Der er ved forordning (EF) nr. 798/2008 også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for HPAI.

(7) Rusland er opført i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import til og transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt fra hele landet.

(8) Den 17. november 2016 bekræftede Rusland tilstedeværelsen af HPAI af subtype H5N8 på en fjerkræbedrift i landet. Siden november 2016 har Rusland bekræftet flere udbrud af HPAI på fjerkræbedrifter i landet. På grund af disse bekræftede udbrud siden november 2016 kan Rusland ikke betragtes som frit for den pågældende sygdom, og Ruslands veterinærmyndigheder er ikke i stand til at attestere sendinger af fjerkrækød til konsum bestemt til import til eller transit gennem Unionen.

(9) Ruslands veterinærmyndigheder har indsendt oplysninger til Kommissionen om udbruddene af HPAI og har bekræftet, at de siden den 17. november 2016 har suspenderet udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af fjerkrækød til konsum bestemt til import til eller transit gennem Unionen.

(10) Siden den dato er der derfor ikke blevet indført sådanne produkter med oprindelse i Rusland til Unionen. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør denne situation dokumenteres, og den relevante slutdato bør opføres i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008. Dette sikrer også, at sendinger af sådanne produkter, der er fremstillet efter slutdatoen og før den startdato, der fastsættes, hvis Rusland på ny bliver frit for HPAI, ikke vil kunne indføres til Unionen.

(11) Oplysningerne vedrørende Rusland i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres, for at tage hensyn til den epidemiologiske situation i dette tredjeland siden november 2016 og for at angive den slutdato, fra hvilken tredjelandet ikke kan betragtes som frit for HPAI.

(12) Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2018
Anvendelsesdato i EU
09.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.11.2018
Anvendes fra i Norge
11.11.2018