Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1650 av 5. november 2018 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om Canada, Russland og USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1650 of 5 November 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Canada, Russia and the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer oppføringen av Canada, Russland og USA i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder tilatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter.

Forordning (EU) nr. 798/2008 vedlegg 1 del 1 fastsetter liste over tredjeland og områder hvorfra det tillates import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen gir også vilkår for at et tredjeland, territorium, sone eller segment kan anerkjennes som fri for høypatogen aviær influensa (HPAI). I tabellen i del 1 av vedlegg I til forordningen angis det i kolonne 6A og 6B periode for suspendering av import- og transitt-tillatelsen. I kolonne 6A angis sluttdato for import- og transitt-tillatelse, mens det i kolonne 6B angis begynnelsesdato for import- og transitt-tillatelsen. Årsaken til oppføring av datoer i disse kolonnene, og dermed suspensjon av import- og transitt-tillatelsen, er at kravene i forordningen ikke til tilfredsstilles grunnet f.eks. utbrudd av HPAI.

Canada og USA er oppført med områder hvor det etter et utbrudd med HPAI er gjennomført sanering, rengjøring og desinfeksjon. Begynnelsesdato for import- og transitt-tillatelse fra disse områdene strekker seg 2 år tilbake i tid. Oppføringene kan derfor fjernes.

Russland er oppført med import- og transitt-tillatelse av fjørfe og fjørfeprodukter fra hele landet. Den 17. november 2016 bekreftet russiske myndigheter utbrudd av HPAI i en fjørfebesetning i landet. Siden november 2016 er det meldt om flere slike utbrudd. Russiske veterinærmyndigheter har opplyst Kommisjonen om at de siden 17. november 2016 har suspendert utstedelsen av veterinærattester for forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter til import eller transitt til EU. Grunnet utbruddene av HPAI har Russland ikke lengre fristatus for sykdommen. Av hensyn til tydelighet og rettsikkerheten oppdateres oppføringen til Russland i del 1 av vedlegg 1 av forordningen tilsvarende med en sluttdato for import- og transitt-tilatelse den 17. november 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser. Ingen av endringene har noen praktisk betydning da dato for innføring eller oppheving av import- og transitt-tillatelsen er tilbake i tid.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2018
Anvendelsesdato i EU
09.11.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.11.2018
Anvendes fra i Norge
11.11.2018