Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/298 av 20. februar 2019 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til opplysningene om Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i listen over tredjeland, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/298 of 20 February 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Belarus, Bosnia and Herzegovina and Japan in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.3.2019. EØS-notat offentliggjort 15.3.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer oppføringen av Hviterussland, Bosnia - Hercegovina og Japan i del 1av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder tillatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordning (EU) nr. 798/2008 vedlegg 1 del 1 fastsetter liste over tredjeland og områder hvorfra det tillates import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import til og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonne 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1.

Kolonnen for Hviterussland i forordning (EF) nr. 798/2008 tabellen i del 1 i vedlegg 1 er endret slik at det henvises til transitt gjennom Litauen av egg, eggprodukter og fjørfeprodukter. Årsaken er at det i tabellen for Hviterussland i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2258 kun henviser til tillatelse til transitt gjennom Litauen av egg og eggprodukter, og ikke fjørfeprodukter, og at det samtidig i forordning (EF) nr. 798/2008 artikkel 18 er tillatt med transitt av egg, eggprodukter og fjørfeprodukter gjennom Litauen.

Bosnia - Hercegovina har anmodet om å bli godkjent med hensyn til import og transitt gjennom Unionen av fjørfekjøtt. Kommisjonen har gjennomførthelsekontroll av fjørfekjøttet og har på bakgrunn av gode resultater kommet til at landet bør blir oppført i del 1 i vedlegg 1 til forordning (EF) nr. 798/2008.

Japan har anmodet om å bli godkjent med hensyn til import til og transitt gjennom Unionen av egg og eggprodukter. Kommisjonen har gjennomført kontroll i Japan for egg og eggprodukter bestemt til import til Unionen og har på bakgrunn av resultatene kommet til at landet bør bli oppført i del 1 i vedlegg 1 til forordning (EF) nr. 798/2008.

Japan har i tillegg forelagt Kommisjonen sine programmer for bekjempelse av salmonella i verpehøns av Gallus gallus. Det er konkludert med at kontrollprogrammene gir garantier som svarer til de garantier som er fastsatt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 ( 5 ), og de har blitt godkjent. Derfor bør Japan få tillatelse til å importere klasse A-egg til Unionen, og rekken for Japan i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør ikke omfatte et forbud mot denne varen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser. Ingen av endringene har noen praktisk betydning da dato for innføring eller oppheving av import- og transitt-tillatelsen er tilbake i tid.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den er publisert i OJ 20. feburar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.02.2019
Anvendelsesdato i EU
24.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.03.2019
Anvendes fra i Norge
08.03.2019