Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1872 av 7. november 2019 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til opplysningene om Japan i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1872 of 7 November 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Japan in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (i det følgende benævnt »varerne«). Varerne må kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til nævnte forordning.

(2) Ved forordning (EF) nr. 798/2008 er der også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI).

(3) Japan er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter er tilladt fra hele landet.

(4) Japan havde anmodet om at blive godkendt med hensyn til import til og transit gennem Unionen af fjerkrækød og har forelagt de relevante oplysninger. Kommissionen har gennemført en kontrol i Japan for at evaluere dyresundhedskontrollen for fjerkrækød bestemt til eksport til Unionen med gunstigt resultat. Imidlertid kunne landet på grund af et udbrud af HPAI af subtype H5N6 i januar 2018 ikke opfylde betingelserne i artikel 9 i forordning (EF) nr. 798/2008 for at blive betragtet som frit for denne sygdom, og der blev derfor ikke givet tilladelse for denne vare.

(5) Der er nu gået mere end 12 måneder, siden HPAI sidst forekom på japansk territorium, og landet kan nu betragtes som frit for denne sygdom i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 798/2008. På baggrund af den nuværende epidemiologiske situation bør oplysningerne om Japan i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres, så det pågældende tredjeland får tilladelse til import til og transit gennem Unionen af fjerkrækød.

(6) Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
11.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet