Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1872 av 7. november 2019 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til opplysningene om Japan i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1872 of 7 November 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Japan in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer på oppføringen av Japan i tabellen i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 slik at Japan nå er et godkjent tredjelandet for tillatelse til import og transitt av fjørfekjøtt gjennom unionen.

Forordning (EU) nr. 798/2008 vedlegg 1 del 1 fastsetter liste over tredjeland og områder hvorfra det tillates import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import til og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom unionen fra tredjeland som er oppført i kolonne 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1.

Kommisjonen har gjennomført en revisjon i Japan der de har evaluert dyrehelsekontrollene som foreligger for kjøtt av fjørfe beregnet på eksport til unionen. Resultatet på revisjonen var god. Når det nå har gått 12 måneder siden HPAI var til stede på Japans territorium, anses landet som fritt for denne sykdommen i samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 798/2008. På bakgrunn av den nåværende epidemiologiske situasjonen, anses det derfor hensiktsmessig å endre oppføringen for Japan i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 for å godkjenne det tredjelandet for import til og transitt gjennom unionen av kjøtt av fjørfe.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den er publisert i OJ.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
11.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.11.2019
Anvendes fra i Norge
15.11.2019