Import og transitt av fjørfevarer fra Nord-Makedonia i forbindelse med Newcastle disease

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/626 av 7. mai 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til opplysningene om Nord-Makedonia i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med Newcasle disease

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/626 of 7 May 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the Republic of North Macedonia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to Newcastle disease

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.5.2020. EØS-notat offentliggjort 14.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer oppføringen av Nord-Makedonia i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder områder for tillatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonnene 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1. Fra Nord-Makedonia har det vært mulig å importere fjørfekjøtt, egg og eggprodukter. Den 22. april 2020 bekreftet Nord-Makedonia funn av Newcastle disease i et fjørfehold i landet. Nord-Makedonia kan ikke lenger betraktes fri for sykdommen, og følgelig kan ikke deres veterinærmyndigheter attestere sendinger av fjørfekjøtt til konsum for import eller transitt gjennom Unionen.

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.05.2020
Anvendelsesdato i EU
11.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2020
Anvendes fra i Norge
11.05.2020