Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/393 av 11. mars 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til opplysningene om Russland i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med Newcasle disease

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/393 of 11 March 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Russia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to Newcastle disease

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.3.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.3.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer oppføringen av Russland i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder områder for tillatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonnene 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1. Import av fjørfe og fjørfeprodukter fra Russland har vært forbudt siden 17. november 2016 på grunn av fugleinfluensa. Den 28. januar 2019 meldte Russland om et tilfelle av Newcastle disease, og siden har de meldt om flere tilfeller. Russland kan ikke betraktes som fri for Newcastle disease, og derfor endres opplysningene om Russland i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008.

I praksis medfører dette ingen endring av adferd, men opphevelse av dagens restriksjoner kan ikke skje før både fugleinfluensa og Newcastle disease er under kontroll i Russland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2020
Anvendelsesdato i EU
15.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2020
Anvendes fra i Norge
15.03.2020