Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/352 av 3. mars 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som omhandler opplysninger om Ukraina i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/352 of 3 March 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Ukraine in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.3.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer oppføringen av Ukraina i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder områder for tillatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonnene 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1. Forordning (EU) nr. 798/2008 setter også krav til betingelser for når et land eller område kan erklæres fri for fugleinfluensa.

Tre regioner i Ukraina har vært i lagt restriksjoner på grunn av utbrudd av fugleinfluensa rundt årskiftet 2016-2017. Disse restriksjonene oppheves den 7. mars 2020. Den 19. januar 2020 ble det bekreftet nytt utbrudd av fugleinfluensa i Ukraina. I forbindelse med dette utbruddet er 40 landsbyer i distrikt Nemyriv Raion i region Vinnytsia Oblast i lagt restriksjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.03.2020
Anvendelsesdato i EU
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.03.2020