Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1363 av 6. august 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa i landet

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1363 of 6 August 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza outbreaks in that country

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.9.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. USA har hatt flere utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) fra høsten av 2014 og fram til i dag. Nye opplysninger om de siste utbruddene i delstatene Indiana, Nebraska og Sør-Dakota gjør at regionaliseringen rundt disse utbruddene kan avgrenses til spesifikke County. Det pålegges beskyttelsestiltak når det gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter fra de affiserte områdene. På bakgrunn av avtaler og dokumentasjon mottatt av amerikanske myndigheter godkjenner kommisjonen de av USA foreslåtte grensene for regionalisering.

I tillegg er tidligere utbrudd i februar til mai i delstatene Arkansas, California, Indiana og Missouri bekjempet. Beskyttelsestiltak iverksatt i forbindelse med disse utbruddene kan derfor oppheves.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 i henhold til det ovenfor beskrevne.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 7. juli 2015 og publisert på OJ den 7. august 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.08.2015
Anvendelsesdato i EU
10.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.08.2015
Anvendes fra i Norge
19.08.2015