Import og transitt av fjørfevarer fra USA (Indiana og Nebraska) i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1220 av 24. juli 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa, som følge av nylige utbrudd i statene Indiana og Nebraska

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1220 of 24 July 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza following recent outbreaks in the States of Indiana and Nebraska

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.8.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Innlemmet i EØS-avtalen gjennom forenklet hasteprosedyre.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.9.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. USA har hatt flere utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) fra høsten av 2014 og fram til i dag. Det er nå oppdaget ytterligere utbrudd i delstatene Indiana og Nebraska. Det pålegges derfor beskyttelsestiltak når det gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter fra de affiserte områdene. Dette gjøres ved at området rundt utbruddene regionaliseres. Dette omfatter hele delstatene Indiana og Nebraska, samt deler av delstatene Wisconsin og Missouri. På bakgrunn av avtaler og dokumentasjon mottatt av amerikanske myndigheter godkjenner kommisjonen de av USA foreslåtte grensene for regionalisering.

I tillegg er tidligere utbrudd i april og mai i delstaten Wisconsin og Missouri bekjempet. Beskyttelsestiltak iverksatt i forbindelse med disse utbruddene kan derfor oppheves.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 i henhold til det ovenfor beskrevende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 5. juni 2015 og publisert på OJ den 25. juli 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2015
Anvendelsesdato i EU
28.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.08.2015
Anvendes fra i Norge
19.08.2015