Import og transitt av kjøtt fra visse dyr, inkludert harer og kaniner

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 av 9 februar 2009 om liste over tredjeland eller deler av tredjeland for import til eller transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin og bestemmelser om veterinærsertifikater

Commission Regulation (EC) No 119/2009 of 9 February 2009 laying down a list of third countries or parts thereof, for imports into, or transit through, the Community of meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits and the veterinary certification requirements

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.8.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.9.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en ny forordning som fastsetter krav til import av kjøtt fra vilt. Rettsakten gir også helsesetifikater som skal brukes ved slik import og liste over tredjeland hvorfra slik import kan foregå. Rettsaktens materielle innhold overføres fra vedtak 2000/585 som samtidig oppheves.

Rettsakten vil ikke medføre endrede materielle krav for brukerene.

Rettsakten krever endring i forskrift 3. juli 2008 om import av ferskt kjøtt fra tredjestater. Endringen vil ikke medføre administrativt merarbeid eller ha økonomiske konsekvenser for Mattilsynet.

Merknader
Rettsakten inneholder ingen nye krav til import, men flere av kravene legges inn i helsesertifikatene.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2009
Anvendelsesdato i EU
01.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.05.2009
Anvendes fra i Norge
28.05.2009