Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1351 av 19. august 2019 om særlige betingelser for import til og transitt gjennom Unionen av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer med opprinnelse i Republikken Serbia etter forekomsten av afrikansk svinepest i dette landet, og om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/426/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1351 of 19 August 2019 setting up special conditions in respect of imports into and transit through the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines derived from porcine animals originating in the Republic of Serbia following the occurrence of African swine fever in that country and amending Implementing Decision 2013/426/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.9.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en meget smitsom og dødelig infektion, der rammer tamsvin og vildsvin, og som kan sprede sig meget hurtigt, navnlig gennem produkter fremstillet af inficerede dyr og forurenede livløse objekter. I tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest i et tredjeland er der risiko for, at sygdomsagensen kan blive indslæbt til Unionen gennem import af levende svin eller produkter heraf.

(2) Serbien underrettede den 13. august 2019 Kommissionen om, at et udbrud af afrikansk svinepest var blevet bekræftet i Rabrovac (landsbyen Sume), Velika Krsna og Kusadak.

(3) I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 har Serbien ikke tilladelse til at eksportere levende svin og fersk svinekød til Unionen. I henhold til Kommissionens beslutning 2007/777/EF skal medlemsstaterne dog tillade import til eller transit gennem Unionen af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme af tamsvin og opdrættede svin og vildsvin. Disse produkter fra svin kan importeres fra Serbien til Unionen på betingelse af, at de er blevet underkastet den særlige behandling »D«, jf. nævnte beslutnings artikel 3 og del 2 i bilag II til beslutningen.

(4) Effektiviteten af de forskellige behandlinger mod afrikansk svinepest er fastsat i bilag III til Rådets direktiv 2002/99/EF. Varmebehandling ved en minimumstemperatur på 70 °C, der skal opnås overalt i kødet, som krævet i henhold til den særlige behandling »D«, der er beskrevet i del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF, og som kræver, at der skal opnås mindst 70 °C overalt i kødet og/eller maverne, blærerne og tarmene under kødprodukters og behandlede mavers, blærers og tarmes forarbejdning, eller for rå skinkes vedkommende en behandling bestående af naturlig gæring og modning i mindst ni måneder, således at der opnås en Aw-værdi på højst 0,93 og en pH-værdi på højst 6,0, anses ikke for at være effektiv til at fjerne den risiko, der er forbundet med afrikansk svinepest i kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme.

(5) For at forebygge risikoen for indslæbning af afrikansk svinepest gennem import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra svin med oprindelse i Serbien er det nødvendigt at sikre, at disse produkter har gennemgået en effektiv behandling for at inaktivere den virus, der forårsager denne infektion.

(6) Import til Unionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der består af eller indeholder svinekød eller vildsvinekød med oprindelse i Serbien, bør derfor kun tillades, forudsat at disse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme er blevet underkastet mindst den særlige behandling »C«, der er beskrevet i del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF, og som kræver, at der skal opnås mindst 80 °C overalt i kødet og/eller maverne, blærerne og tarmene under kødprodukters og behandlede mavers, blærers og tarmes forarbejdning. Alternativt kan den mere intensive særlige behandling »B«, der er beskrevet i nævnte del 4, anvendes, hvilket kræver behandling i en hermetisk lukket beholder til en F0-værdi på 3 eller derover.

(7) I henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/426/EU skal alle køretøjer, som har transporteret levende dyr til eller i et tredjeland eller en del heraf, der er berørt af afrikansk svinepest, og som er opført i bilag I til nævnte gennemførelsesafgørelse, rengøres og desinficeres på en passende måde efter den sidste aflæsning, og en sådan rengøring og desinfektion skal dokumenteres korrekt ved indførsel til Unionen.

(8) På grund af forekomsten af afrikansk svinepest i Serbien er det nødvendigt at tilføje dette land til listen over tredjelande eller regioner heri i bilag I til gennemførelsesafgørelse 2013/426/EU.

(9) Gennemførelsesafgørelse 2013/426/EU anvendes indtil den 31. december 2019. På grund af den ugunstige situation med hensyn til afrikansk svinepest i de lande, der er opført på listen i nævnte afgørelse, og under hensyntagen til afrikansk svinepests epidemiologi og de foranstaltninger, der finder anvendelse i Unionen for så vidt angår denne sygdom, er det imidlertid nødvendigt at forlænge dens anvendelsesperiode indtil den 31. december 2021. Gennemførelsesafgørelse 2013/426/EU bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.08.2019
Anvendelsesdato i EU
20.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.09.2019
Anvendes fra i Norge
09.09.2019