Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endring av anvendselsperioden

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/723/EU av 3. november 2011 som endrer vedtak 2008/866/EF om beskyttelsestiltak som suspenderer import av toskallete bløtdyr bestemt til konsum, hva angår gjelder anvendelsesperioden

Commission Implementing Decision 2011/723/EU of 3 November 2011 amending Decision 2008/866/EC on emergency measures suspending imports from Peru of certain bivalve molluscs intended for human consumption, as regards its period of application

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Det er gitt importrestriksjoner for muslinger fra Peru i vedtak 2008/866/EF. Hovedregelen innebærer at det er forbudt å importere muslinger fra Peru. Bakgrunnen for forbudet er at det er påvist utbrudd av hepatitt A-virus blant folk i EU. Utbruddet kommer fra inntak av muslinger fra Peru, som er smittet hepatitt A-virus. Viruset representerer en alvorlig risiko for folkehelsen.

Det er likevel tillatt å importere:

• kamskjell dersom disse er høstet i akvakulturområder forutsatt at innvollene er fjernet,
• muslinger som har gjennomgått varmebehandling etter en av tre alternative behandlingsmåter angitt i forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen) vedlegg III kapitel II del VII punkt 5A (b). Muslinger anses å være trygge for folkehelsen i disse tilfellene. På bakgrunn av at muslinger fortsatt anses å være en fare for folkehelsen forlenger vedtak 2011/723/EU gyldighetstiden til vedtak 2008/866/EF fra 30. november 2011 til 30. november 2012.

Merknader
Rettsakten krever ikke endring i norsk regelverk. Vedtaket er ivaretatt i norsk rett gjennom en endring i EØS-henvisningsfeltet til forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru. Dette er fordi forskriften er fastsatt uten noen utløpsdato, jf. regelverksprosedyren til Mattilsynet.Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, da den viderefører et eksisterende regelverk.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 3. november 2011, med ikrafttredelse 5. november 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.2011
Anvendelsesdato i EU
01.12.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.11.2011
Anvendes fra i Norge
08.11.2011