Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1840 av 9. oktober 2017 om endring av vedtak 2008/866/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru beregnet på humant konsum, når det gjelder gyldighetstiden

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1840 of 9 October 2017 amending Decision 2008/866/EC, on emergency measures suspending imports from Peru of certain bivalve molluscs intended for human consumption, as regards its period of application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.11.2017

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2017)

Sammendrag av innhold
Det er gitt importrestriksjoner for muslinger fra Peru i vedtak 2008/866/EF. Hovedregelen innebærer at det er forbudt å importere muslinger fra Peru.

Bakgrunnen for forbudet er at det ble påvist utbrudd av hepatitt A-virus i befolkningen i EU. Utbruddet kom fra inntak av muslinger fra Peru, som var smittet av hepatitt A-virus. Viruset representerer en alvorlig risiko for folkehelsen.

Det er likevel tillatt å importere:
- kamskjell dersom disse er høstet i akvakulturområder forutsatt at innvollene er fjernet,
- muslinger som har gjennomgått varmebehandling etter en av tre alternative behandlingsmåter angitt i forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen) vedlegg III kapitel II del VII punkt 5A (b).
Muslinger anses å være trygge for folkehelsen i disse tilfellene.

På bakgrunn av at muslingene fortsatt anses å være en fare for folkehelsen forlenger beslutning (EU) 2017/1840 gyldighetstiden til vedtak 2008/866/EF fra 30. november 2017 til 30. november 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom en endring i EØS-henvisningsfeltet til forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru. Dette er fordi forskriften er fastsatt uten noen utløpsdato, jf. regelverksprosedyren til Mattilsynet.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, da den viderefører et eksisterende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Forlengelsen av importforbudet fremstår som fornuftig i forhold til at Peru fortsatt ikke har fått kontroll på hepatitt-A utbruddene i muslinger.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Vedtak 2008/866/EF ble sist forlenget med to år, til 30. november 2017, ved beslutning (EU) 2015/2022.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 9. oktober, med ikrafttredelse 31. oktober 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.10.2017
Anvendelsesdato i EU
31.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet