Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: forlengelse 2013-2014

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/636/EU av 31. oktober 2013 om endring av vedtak 2008/866/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru beregnet på humant konsum, når det gjelder gyldighetstiden

Commission Implementing Decision 2013/636/EU of 31 October 2013 amending Decision 2008/866/EC, on emergency measures suspending imports from Peru of certain bivalve molluscs intended for human consumption, as regards its period of application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2014)

Sammendrag av innhold
Det er gitt importrestriksjoner for muslinger fra Peru i vedtak 2008/866/EF. Hovedregelen innebærer at det er forbudt å importere muslinger fra Peru.

Bakgrunnen for forbudet er at det er påvist utbrudd av hepatitt A-virus blant folk i EU. Utbruddet kommer fra inntak av muslinger fra Peru, som er smittet hepatitt A-virus. Viruset representerer en alvorlig risiko for folkehelsen.

Det er likevel tillatt å importere:

- kamskjell dersom disse er høstet i akvakulturområder forutsatt at innvollene er fjernet,

- muslinger som har gjennomgått varmebehandling etter en av tre alternative behandlingsmåter angitt i forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen) vedlegg III kapitel II del VII punkt 5A (b).

Muslinger anses å være trygge for folkehelsen i disse tilfellene.

På bakgrunn av at muslinger fortsatt anses å være en fare for folkehelsen forlenger beslutning 2013/636/EU gyldighetstiden til vedtak 2008/866/EF fra 30. november 2013 til 30. november 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Vedtaket er gjennomført i norsk rett gjennom en endring i EØS-henvisningsfeltet til forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru. Dette er fordi forskriften er fastsatt uten noen utløpsdato, jf. regelverksprosedyren til Mattilsynet.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, da den viderefører et eksisterende regelverk.

Vurdering
Forlengelsen av importforbudet fremstår som fornuftig i forhold til at Peru fortsatt ikke har fått kontroll på hepatitt-A utbruddene i muslinger.Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også tatt inn i vedlegg II kapittel XII i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 31. oktober 2013, med ikrafttredelse 6. november 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2013
Anvendelsesdato i EU
25.11.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet