Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/866/EF av 12. november 2008 om beredskapstiltak som suspenderer importen fra Peru av visse toskallede bløtdyr bestemt til konsum

Commission Decision 2008/866/EC of 12 November 2008 on emergency measures suspending imports from Peru of certain bivalve molluscs intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Fællesskabet og på nationalt plan skal finde anvendelse på fødevarer og foder i almindelighed og på fødevare- og fodersikkerhed i særdeleshed. Der er fastsat bestemmelser om beredskabsforanstaltninger for tilfælde, hvor det er åbenbart, at fødevarer eller foder importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af den eller de berørte medlemsstater.

(2) Et udbrud af hepatitis A hos mennesker er blevet bekræftet i Fællesskabet. Man har fundet ud af, at sygdommen skyldes indtagelse af visse toskallede bløddyr importeret fra Peru, som var kontamineret med hepatitis A-virus (HAV).

(3) De kontaminerede toskallede bløddyr er kilemuslinger (Donax spp.), og kontamineringen skyldes sandsynligvis en viral kontaminering af vandet i produktionsområderne. Også andre toskallede bløddyr kan derfor være kontaminerede.

(4) Eftersom indtagelse af sådanne toskallede bløddyr udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker, bør import fra Peru til Fællesskabet af toskallede bløddyr suspenderes.

(5) I betragtning af kontamineringens alvor bør suspensionen også finde anvendelse på toskallede bløddyr, som afsendes til Fællesskabet, før denne beslutning får virkning, men som ankommer til et grænsekontrolsted i Fællesskabet efter den pågældende dato.

(6) Importsuspensionen bør foreskrives på fællesskabsplan for at sikre effektiv og ensartet beskyttelse af forbrugernes sundhed i alle medlemsstaterne.

(7) Akvakulturproduktionen af kammuslinger (Pectinidae) i Peru foregår i separate produktionsområder med lav populationstæthed og langt fra potentielle kontamineringskilder. Desuden forarbejdes Pectinidae, ved at organerne fjernes, hvorved risikoen for viral kontaminering af den spiselige del af produktet reduceres. Import fra Peru af Pectinidae, der er forarbejdet på nævnte måde, bør derfor tillades.

(8) Dertil kommer, at varmebehandling hindrer virussens levedygtighed. Det bør derfor tillades at importere toskallede bløddyr fra Peru, som er blevet varmebehandlet i overensstemmelse med kravene i afsnit VII, kapitel II, del A, punkt 5, litra b), i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

(9) De peruvianske myndigheder har lovet at træffe øjeblikkelige korrigerende foranstaltninger og om nødvendigt tilladt inspektion fra Kommissionens side i de kommende måneder. Foranstaltningerne foreskrevet i denne beslutning bør derfor kun anvendes indtil den 31. marts 2009, uden at det dog tilsidesætter Kommissionens beføjelser til at ændre, ophæve eller forlænge foranstaltningerne på grundlag af eventuelle nye oplysninger om situationens udvikling i Peru eller foregriber resultatet af Kommissionens inspektioner.

(10) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2008
Anvendelsesdato i EU
08.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.11.2008
Anvendes fra i Norge
18.11.2008