Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1787 av 24. oktober 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1787 of 24 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/6 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller sendt fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima.

Grunnforordningen stiller krav om at alle forsendelser med næringsmidler og fôrvarer, som er listet opp i vedlegg II (jf. art. 5), med opprinnelse i eller sendt fra Japan skal underkastes importkontroll. Denne kontrollen består i at alle forsendelser skal være gjenstand for dokumentkontroll. Videre skal alle forsendelser være gjenstand for en identitetskontroll og fysisk kontroll, inkludert laboratorieanalyse, basert på stikkprøvekontroll for spor av radioaktivitet (Cs-134 og Cs-137). Alle disse forsendelsene skal følges av et innførselsdokument (CED/CVED) og en erklæring om fravær av radioaktivitet.

Videre kreves det at produktene listet opp i vedlegg II fra særlige berørte områder skal følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av radioaktivitet. Disse særlige berørte områdene er der man har avdekket fortsatt funn av radioaktivitet i produkter.

Kommisjonen har nå besluttet å endre opplistingen av berørte områder og produkter, samt presisere og klargjøre elementer i dette regelverket. Bakgrunnen for oppdateringen er at Kommisjonen har fått mer informasjon om situasjon gjennom prøver som er tatt av avlingene etter femte og sjette vekstsesong etter ulykken, og ser at man nå kan myke opp regelverket på grunn av redusert fare for radioaktivitet i produkter fra Japan.

Hovedendringene som er gjort til rettsakten er som følger:
- områdene Tochigi, Chiba og Iwate tas ut av opplistingen av berørte områder i vedlegg II på grunn av ingen funn de siste sesongene
- opplistingen av de berørte områdene har blitt justert i forhold til produktene som skal omfattes av regelverket, og ser slik ut:
- i vedlegg II bokstav a (Fukushima) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring: sopp, fisk og fiskeprodukter, spiselige deler av Aralia sp., bambusskudd, koshiabura og kakiplomme
- i vedlegg II bokstav b (Miyagi) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring: sopp, spiselige deler av Aralia sp., bambusskudd, einstape og koshiabura
- i vedlegg II bokstav c (Gunma) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring: sopp, spiselige deler av Aralia sp. og koshiabura
- i vedlegg II bokstav d (Yamanashi, Yamagata og Shizuoka) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring: sopp og koshiabura
- i vedlegg II bokstav e (Ibaraki, Nagano og Niigata) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring: koshiabura
- i vedlegg II bokstav f skal fortsatt produkter som inneholder mer enn 50 % av nevnte produkter (bokstavene a-e) også være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring.

For gruppen med fisk og fiskeprodukter som skal kontrolleres er det unntatt en rekke varianter av fisk og tilhørende produkter ettersom disse ikke utgjør noen fare i forhold til radioaktivitet. Fisk og fiskeprodukter er nå kun regulert for området Fukushima og det er lagt til nye varenummer med fisk/fiskeprodukter som er unntatt, dette gjelder artene Japanese seabream (Pagrus major) og Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis). Endringen av at kun Fukushima er berørt når det gjelder fisk og fiskeprodukter medfører at det gjøres en språklig endring av art. 5(4).

Erklæringen i vedlegg III som skal følge forsendelsene med produkter omfattet av vedlegg II er oppdatert for å ta høyde for endringene til vedlegg II.

Grenseverdiene for tillatt mengde radioaktiv cesium 134 og 137 i produktene er uendret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Oppmykningen av regelverket i forhold til hvilke produkter som skal være gjenstand for kontroll, og kontrollordningen i sin helhet, vil medføre en besparelse for Mattilsynet i tidsbruk på grunn av mindre administrasjon av kontrollen og færre kontroller. For næringen vil reduksjonen av omfanget av kontrollen (færre produkter og en mindre kontrollordning) gi reduserte kostnader i forbindelse med kontroll og forhåndsanalysering. Endringen vil også gjøre det lettere å importere produkter fra Japan.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer endringene til Japan-regelverket som fornuftig og støtter disse. Endringene til vedlegg II vurderes som fornuftig sett i forhold til at det ikke er funnet radioaktivitet i produktene som tas ut av listen i vedlegg II. Fjerningen av tre berørte områder fra oversikten er også fornuftig ettersom det ikke er funnet noen radioaktivitet i produkter fra disse områdene de siste årene.

Endringene vil bidra til at kostnadsnivået for næringen vil reduseres, samt at Mattilsynet vil kunne bruke mer tid på annet pålagt kontrollarbeid.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 25. oktober 2019, med ikrafttredelse 14. november 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2019
Anvendelsesdato i EU
15.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2019
Anvendes fra i Norge
14.11.2019