Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1533 av 17. september 2021 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima, og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2016/6

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1533 of 17 September 2021 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or dispatched from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) 2016/6

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. Da en sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, blev der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 fastsat særlige betingelser for import af fødevarer og foder med oprindelse i eller afsendt fra Japan. Nævnte gennemførelsesforordning blev efterfølgende ophævet og successivt erstattet af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011, (EU) nr. 284/2012, (EU) nr. 996/2012, (EU) nr. 322/2014 og (EU) 2016/6. For at sikre konsekvens og lette gennemførelsen fastsattes ved nævnte forordninger de maksimale radionukleidniveauer ved at tilpasse dem til de værdier, der er fastsat i den relevante japanske lovgivning, og denne praksis bør bibeholdes.

(2) I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal varer, der er omfattet af en hasteforanstaltning i henhold til retsakter vedtaget i henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002, underkastes offentlig kontrol ved deres indførsel til Unionen.

(3) For at lette gennemførelsen af offentlig kontrol af fødevarer og foder, der er omfattet af nærværende forordning, ved indførsel til Unionen bør der fastsættes et enkelt officielt standardcertifikat. Der bør også fastsættes krav vedrørende udstedelse af officielle certifikater ud over kravene i afsnit II, kapitel VII, i forordning (EU) 2017/625 og, for certifikater udstedt på papir, kravene i artikel 39, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 og i artikel 5 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235. Med henblik på at sikre en sammenhængende tilgang bør det desuden fastsættes, at officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med nærværende forordning, bør erstattes i overensstemmelse med de procedurer for udstedelse af erstatningscertifikater, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235.

(4) De eksisterende foranstaltninger er blevet taget op til revision under hensyntagen til mere end 87 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer bortset fra oksekød og til mere end 429 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i oksekød, som de japanske myndigheder har fremlagt vedrørende niende og tiende vækstsæson efter ulykken (data indberettet fra januar 2019 til december 2020).

(5) Af disse data fremgår det, at forpligtelsen til at udtage prøver og foretage analyser af produkter forud for eksport til Unionen skal opretholdes eller fastsættes for visse produkter, men at den kan ophæves for andre produkter. Ud over de produkter, der allerede er omfattet af denne forpligtelse, bør der navnlig stilles krav om prøveudtagning og analyse af vilde svampe og afledte produkter med oprindelse i præfekturerne Iwate, Nagano, Niigata og Ibaraki, af fisk og fiskevarer fra Gunma, af vilde ørnebregner og afledte produkter fra Fukushima og af japansk kongebregne og afledte produkter fra præfekturet Miyagi. Kravet om at udtage prøver og foretage analyser forud for eksport til Unionen kan dog ophæves for så vidt angår araliespirer og afledte produkter med oprindelse i præfekturerne Fukushima, Miyagi og Gunma, bambus og afledte produkter fra præfekturet Fukushima, svampe og afledte produkter fra præfekturet Gunma og koshiabura og afledte produkter fra præfekturerne Shizuoka, Yamanashi og Yamagata. Desuden blev den manglende overholdelse af reglerne for svampe kun konstateret for vilde svampe, for ørnebregner kun for vilde ørnebregner og for (japanske) kakifrugter kun i tørrede (japanske) kakifrugter. Kravet bør derfor begrænses til prøveudtagning og analyse af henholdsvis vilde eller tørrede former af disse produkter.

(6) Den officielle kontrol ved indførslen til Unionen viser, at de særlige betingelser, der er fastsat i EU-lovgivningen, gennemføres korrekt af de japanske myndigheder, og at der ikke er konstateret tilfælde af manglende overholdelse ved officiel importkontrol i mere end ni år. Derfor bør den lave hyppighed af offentlig kontrol ved indførsel til Unionen af fødevarer og foder, der er omfattet af denne forordning, opretholdes.

(7) Det bør foreskrives, at denne forordning tages op til revision, når resultaterne af prøveudtagningerne og analyserne vedrørende tilstedeværelsen af radioaktivitet i foder og fødevarer fra ellevte og tolvte vækstsæson (2021 og 2022) efter ulykken foreligger.

(8) Da ændringerne af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 er væsentlige, bør den af klarhedshensyn erstattes.

(9) For at muliggøre en gnidningsløs overgang til de nye foranstaltninger bør der fastsættes en overgangsforanstaltning for sendinger, der ledsages af officielle erklæringer, der er udstedt i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, forudsat at sådanne officielle erklæringer blev udstedt inden nærværende forordnings ikrafttræden.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.09.2021
Anvendelsesdato i EU
30.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet