Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1533 av 17. september 2021 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima, og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2016/6

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1533 of 17 September 2021 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or dispatched from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) 2016/6

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2021/1533, erstatter forordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller sendt fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima.

Rettsakten viderefører kontrollregimet gitt i forordning (EU) 2016/6, med noen justeringer.

Hovedinnholdet er at alle forsendelser med næringsmidler og fôrvarer, som er listet opp i vedlegg II (jf. art. 6), med opprinnelse i eller sendt fra Japan skal underkastes importkontroll. Denne kontrollen består i at alle forsendelser skal være gjenstand for dokumentkontroll. Videre skal alle forsendelsene være gjenstand for en identitetskontroll og fysisk kontroll, inkludert laboratorieanalyse, basert på stikkprøvekontroll for spor av radioaktivitet (Cs-134 og Cs-137). Alle disse forsendelsene skal følges av et innførselsdokument (CED/CVED) og et sertifikat som bekrefter statusen på forsendelsen.

Videre kreves det at produktene listet opp i vedlegg II fra særlige berørte områder skal følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av radioaktivitet. Disse særlige berørte områdene er der man har avdekket fortsatt funn av radioaktivitet i produkter.

Kommisjonen har besluttet å justere virkeområdet, der man nå stiller krav til at forsendelsen skal være under en viss størrelse for å kunne gi unntak fra kontrollen. Videre justeres produktgruppen i vedlegg II og tar inn området Iwate i regelverket igjen. Kommisjonen har også erstattet erklæringen som skulle følger forsendelsene etter de gamle reglene, med et sertifikat. Dette er i samsvar med prinsippene som er gitt i andre beskyttelsestiltak.

Bakgrunnen for oppdateringen er at Kommisjonen har fått mer informasjon om situasjon gjennom prøver som er tatt av avlingene etter vekstsesongene etter ulykken, og ser at man nå må endre på hva man skal regulere.

Hovedelementene i kontrollregimet gitt av forordning (EU) 2021/1533 er som følger:

- kontrollreglene gjelder for alle produktene listeført i vedlegg II,

- alle de nevnte forsendelsene med produkter nevnt i vedlegg II skal gjennom en dokumentkontroll ved import til EU/EØS. Disse skal følges av et sertifikat (vedlegg III), og der dette er relevant et analyseresultat, som bekrefter at nivået for radioaktivitet er under grenseverdien som er satt for cesium (vedlegg I),

- i tillegg skal forsendelsene gjennom en stikkprøvebasert identitets- og fysisk kontroll,

- sertifikatet som skal følge forsendelsene er videre regulert av forordning 2020/2235,

- forsendelsene skal forhåndsmeldes, jf. forordning (EU) 2019/1013,

- forsendelsene skal presenteres ved en grensekontrollstasjon som kan kontrollere disse produktene. Disse er Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn. Det åpnes også for at id. og fysisk kontroll kan gjøres på et kontrollsted,

- det er gitt et unntak for små forsendelser under 10 kg for ferskvare og 2 kg for tørket produkt, som vareprøver, lab.prøver, utstillingsvarer eller forskningsmateriale som ikke er ment å legges ut på markedet, eller forsendelser beregnet på privat bruk,

- området Iwate er tatt inn igjen i oversikten over berørte områder,

- alle kostnader i forbindelse med denne kontrollen skal dekkes av importøren.

Produktoversikten i vedlegg II er:

a) Fukushima

- sopp, fisk og fiskeprodukter (med unntak), einstape (pteridium aquilinum), koshiabura (skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides) og kakiplomme (diospyros sp.)

b) Miyagi

- sopp, bambusskudd, einstape, koshiabura og japansk blomsterbreine (osmunda japonica)

c) Gunma

- fisk og fiskeprodukter (med unntak) og koshiabura

d) Yamanashi, Yamagata, Iwate og Shizuoka

- sopp

e) Ibaraki, Nagano og Niigata

- sopp og koshiabura

f) produkter som inneholder mer enn 50 % av nevnte produkter (bokstavene a-e)

Noen av varenumrene i vedlegg II og unntaket i fotnoten til vedlegg II er justert på grunn av endinger i tolltariffen og justeringer av produktgruppene.

Grenseverdiene for tillatt mengde radioaktivt cesium 134 og 137 i produktene er uendret, og listet opp i vedlegg I til rettsakten.

Regelverket i forordning (EU) 2021/1533 vil tas opp til ny vurdering etter vekstsesongen i 2022, senest 30. juni 2023.

Det gis også en overgangsbestemmelse der forsendelser som oppfyller kravene i dagens utgave av forordning (EU) 2016/6 og som er sendt fra Japan før denne nye rettsakten trer i kraft, kan fortsatt importeres til EØS etter de gamle reglene i 2016/6 frem til 10. oktober 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene som er gjort er for å forenkle og koble dette kontrollregimet til prinsippene om kontroll gitt i den nye kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625). Dette vil sikre en bedre forståelse av regelverket ettersom den blir identisk med andre beskyttelsestiltak gitt av kommisjonen. Videre er endringen i områdene og produktgruppene så små at de vurderes til å ikke påvirke næringen eller Mattilsynet i særlig grad.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer endringene til Japan-regelverket som fornuftig og støtter disse. Endringene som gjøres til vedlegg II, angående produkter og områder, vurderes som fornuftig sett i forhold til de undersøkelsene som er gjort av kommisjonen og myndighetene i Japan. Det at man heller skal benytte et sertifikat istedenfor en erklæring vil sikre en enhetlig utforming av beskyttelsestiltakene som kommisjonen har, og bidra til en enhetlig forståelse av kontrollregimet etter den nye kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625).

Endringene vurderes til at kostnadsnivået for næringen vil holde seg på samme nivå som tidligere, samt at Mattilsynets kontrollarbeid vil ligge på samme nivå.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 17. september 2021, kunngjort i Official Journal 20. september 2021, og med ikrafttredelse 10. oktober 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.09.2021
Anvendelsesdato i EU
30.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.2021
Anvendes fra i Norge
10.10.2021