Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 322/2014 av 28. mars 2014 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima

Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014 of 28 March 2014 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 06.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 05.05.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 996/2012, og viderefører bestemmelsene om særskilt kontroll for radioaktivitet ved import av animalske og ikke-animalske fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller som blir eksportert fra Japan, med noen justeringer.

Rettsakten retter seg mot alle næringsmidler og fôrvarer som eksporteres fra Japan, med unntak for produkter som forlot Japan før ulykken, visse alkoholholdige drikker og personlige forsendelser. Alle forsendelser med næringsmidler og fôrvarer som er omfattet skal følges av en erklæring som bekrefter fraværet av radioaktiv cesium 134 og 137. Videre skal alle forsendelser gjennom en dokumentkontroll, samt en id. og fysisk kontroll etter gitte frekvenser. Videre skal forsendelser fra berørte områder i Japan, som inneholder visse produkter, følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av radioaktiv cesium. Disse produktene er listet opp i rettsaktens vedlegg IV.

Bakgrunnen for oppdateringen er at Kommisjonen har fått mer informasjon om situasjon gjennom prøver som er tatt av avlingene etter tredje vekstsesong etter ulykken.

Hovedendringene som er gjort til rettsakten er som følger:
- Områdene Tokyo og Kanagawa er tatt ut av oversikten over berørte områder i Japan, ettersom det ikke er funnet radioaktivitet i produkter fra disse områdene.
- Områdene Akita, Yamagata og Nagano er tatt inn i oversikt over berørte områder i Japan, ettersom det er funnet radioaktivitet i visse produkter fra disse områdene.
- Listen i vedlegg IV til forordning er endret, der en rekke produkter er tatt ut av listen, som nå ser slik ut:
o For området Fukushima: alle produkter,
o For områdene Akita, Yamagata og Nagano er følgende produkter nå omfattet av regelverket: sopp, spiselige deler av Aralia sp., bambusskudd (phyllostacys pubescens), einstape (pteridium aquilinum) og Koshiabura (skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides),
o For områdene Yamanashi, Shozuoka, Niigata og Aomori er følgende produkter nå omfattet av regelverket: sopp,
o For områdene Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba og Iwate er følgende produkter nå omfattet av regelverket: sopp, fisk og fiskeprodukter, ris, soyabønner, spiselige deler av Aralia sp., bambusskudd (phyllostacys pubescens), einstape (pteridium aquilinum), japansk blomsterbreine (osmunda japonica), koshiabura (skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides), strutseving (matteuccia struthioptheris) ,uwabamisou (elatostoma umbellatum var. majus) og bokhvete.

- På grunn av en forbedring av situasjonen med te fra alle områder, med unntak for Fukushima, er det nå ikke lenger nødvendig at disse produktene skal følges av en erklæring ved eksport til EØS. Te fra Fukushima skal fortsatt følges av en erklæring og analyserapport hvis dette produktet fra dette området skulle eksporteres til EØS.
- Storfekjøtt er nå tatt ut av liste over produkter fra de berørte områder som skal følges av en analyserapport ved eksport til EØS. Dette gjelder ikke for storfekjøtt fra Fukushima området.
- Forhåndsvarsling av import av forsendelser som innholder produkter som er omfattet av dette regelverket skal skje ved å sende inn del I av CED-dokumentet innen to dager før den fysiske ankomsten av forsendelsen på den utpekte grensekontrollstasjonen.
- Kontrollfrekvensen for id- og den fysiske kontrollen av forsendelsene endres fra et krav om 5 % av forsendelsene til et krav om en risikobasert stikkprøvekontroll av forsendelser som omfattes av dette regelverket.
- Det er ikke lenger nødvendig å holde igjen forsendelsene i påvente av resultatene fra de fysiske prøvene. Derfor kan forsendelser som tas ut til fysisk kontroll sendes videre mens man fortsatt venter på resultatene av de fysiske prøvene.

Grenseverdiene for tillatt mengde radioaktiv cesium 134 og 137 i produktene er uendret.

Rettsakten skal vurderes av kommisjonen innen utløpet av mars 2015.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reduksjonen av kontrollfrekvensen på den fysiske kontrollen fra 5 % av forsendelsene til en stikkprøvebasert ordning vil kunne gi Mattilsynet en besparelse i tidsbruk på grunn av færre kontroller. Næringen vil kunne få reduserte kostnader i forbindelse med kontroll og forhåndsanalysering av produktene. Videre til Mattilsynet og næringen kunne få mindre merarbeid og færre kostnader ved at te, med unntak av te fra Fukushima, er tatt ut av regelverket når det gjelder erklæring og forhåndsanalyse. Endringen av opplistingen i vedlegg IV vil også bidra til å redusere kostnader for næringen ved at færre produkter skal følges av en analyserapport.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer endringen i hvilke områder som er ansett som berørte områder i Japan som fornuftig og støtter dette. Videre vurder Mattilsynet at endringene til vedlegg IV som fornuftig sett i forhold til at det ikke er funnet radioaktivitet i de produktene som er tatt ut av oversikten. Ved at det heller ikke er funnet radioaktivitet i forsendelsen fra Japan viser at EU kan redusere frekvensen for id.- og den fysiske kontrollen ytterligere og heller foreta en risikobasert stikkprøvekontroll på forsendelsene som omfattes av denne rettsakten.

Endringene vil bidra til at kostnadsnivået for næringen vil reduseres, samt at Mattilsynet vil kunne bruke mer tid på kontroller regulert av annet regelverk.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 28. mars 2014, med ikrafttredelse 1. april 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.03.2014
Anvendelsesdato i EU
01.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.03.2014
Anvendes fra i Norge
01.04.2014