Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer i forbindelse med Fukushima-ulykken: endringsbestemmelser om importdokumentet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/328 av 2. mars 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 322/2014 når det gjelder innførselsdokumentet for fôrvarer og næringsmidler av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/328 of 2 March 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 322/2014 as regards the entry document to be used for feed and food of animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.5.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 322/2014, som gir regler om særskilt kontroll for radioaktivitet ved import av animalske og ikke-animalske fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller som blir eksportert fra Japan.

Rettsakten, 328/2015, innfører et nytt innførselsdokument som skal følge animalske produkter omfattet av forordning (EU) nr. 322/2014. Dette er gjort ved å oppdatere artikkel 9 og 12 som henviser til hvilke innførselsdokumenter som skal benyttes ved import av animalske produkter. Innførselsdokumentet som skal benyttes for animalske produkter er CVED (Common Veterinary Entry Document), som er gitt i forordning (EF) nr. 136/2004, vedlegg III.

Bakgrunnen for oppdateringen er at Kommisjonen har oppdaget at innførselsdokumentet som er nevnt i dagens regelverk kun er beregnet for ikke-animalske produkter, jfr. CED - Common Entry Document nevnt i forordning (EF) nr. 669/2009. For sikre at man har et innførselsdokument i forordning (EU) nr. 322/2014 som også er beregnet på animalske produkter har Kommisjonen gjennomført en endring av forordning (EU) nr. 322/2014, slik at man nå også har en henvisning til et CVED-dokument i regelverket.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at denne endringen ikke vil medføre noen endring i forhold til kostnader ved import av produkter fra Japan som følger dette regelverket. Ved at man nå får henvist til et riktig innførselsdokument for animalske produkter, vil importen av disse produktene kunne utføres smidigere.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer endringen med oppdateringen av et innførselsdokument for animalske produkter som fornuftig og støtter dette. Mattilsynet vurder også at denne endringen ikke vil medføre kostnadsmessige eller administrative konsekvenser, hverken for Mattilsynet eller næringen.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 2. mars 2015, med ikrafttredelse 6. mars 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2015
Anvendelsesdato i EU
06.03.2015
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2015
Anvendes fra i Norge
04.03.2015