Importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1371/2011 av 21. desember 2011 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 961/2011 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fôr og mat med opprinnelse i eller sendt fra Japan i etterkant av ulykken ved kjernkraftverket Fukushima

Commission Implementing Regulation (EU) No 1371/2011 of 21 December 2011 amending Implementing Regulation (EU) No 961/2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2) Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den
11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan, f.eks. mælk og spinat, oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 vedtaget.

(3) De japanske myndigheder overvåger tilstedeværelsen af radioaktivitet i foder og fødevarer, og det fremgår af de rapporterede analyseresultater, at visse former for foder og fødevarer i præfekturer tæt på atomkraftværket i Fukushima fortsat indeholder radioaktivitetsniveauer over maksimalgrænseværdierne. Foranstaltningernes anvendelsesdato bør derfor forlænges med yderligere tre måneder.

(4) Et betydeligt antal prøver, som de japanske myndigheder har udtaget fra foder og fødevarer produceret i præfekturet Nagano, viser, at produktionen af foder og fødevarer i det pågældende præfektur kun i meget begrænset omfang er påvirket af ulykken på atomkraftværket i Fukushima, idet kun én prøve af svampe ud af over
1 800 prøver af foder og fødevarer fra Nagano overskred grænserne for radioaktivitet. Navnlig havde næsten alle prøver et ikke-påviseligt radioaktivitetsniveau, og man kunne kun i få prøver konstatere betydelige radioaktivitetsniveauer. Derfor bør det pågældende præfektur ikke længere indgå i den zone, hvor der er krav om testning forud for eksport til Unionen af alle former for foder og fødevarer med oprindelse i disse præfekturer.

(5) De analytiske resultater af importkontrollen udført af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne har hidtil været meget lovende og viser, at kontrolforanstaltningerne, for så vidt angår foder og fødevarer til eksport til EU, anvendes korrekt og effektivt af de japanske myndigheder. Derfor bør man ved næste gennemgang af foranstaltningerne overveje at nedbringe hyppigheden af importkontrollen.

(6) Da halveringstiden for jod-131 er kort (ca. 8 dage), og der ikke er blevet rapporteret om nye emissioner af jod-
131 til miljøet på det seneste, kan der ikke længere konstateres tilstedeværelse af jod-131 i foder og fødevarer eller i miljøet. Da risikoen for nye emissioner af jod-131 er meget lille, bør kravet om analyse for tilstedeværelse af jod-131 falde bort.

(7) For at lette udstedelsen af erklæringer er det hensigtsmæssigt at tillade den kompetente myndighed at udpege en instans, som er bemyndiget til i visse tilfælde at underskrive erklæringer under den kompetente japanske myndigheds myndighed og tilsyn.

(8) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2011
Anvendelsesdato i EU
25.12.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.01.2012
Anvendes fra i Norge
02.01.2012