IMS-koden for sikker skipsfart - utforming av skjemaene

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 540/2008 av 16. juni 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 336/2006 om gjennomføring av den internasjonale koden for sikker skipsfart i Fellesskapet når det gjelder utforming av skjemaene

Commission Regulation (EC) no 540/2008 of 16 June 2008 amending Annex II to Regulation (EC) no 336/2006 of the European Parliament and of the Council on the implementation of the International Safety Management (ISM) Code within the Community as regards format forms

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.1.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.4.2010)

Sammendrag av innhold
Forordning 540/2008 gjør endringer i forordning 336/2006 som gjennomfører IMOs (den internasjonale sjøfartsorganisasjon) internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM) i Fellesskapet. Endringene gjelder formatene for skjemaer som inngår i ISM, og kommer som en følge av at IMO ved resolusjon MSC.179(79) vedtok at formatet for samsvarsdokumentet (document of compliance) i ISM skulle endres med virkning fra 1. juli 2007. Basisforordningen 336/2006/EF er i norsk rett gjennomført ved forskrift 14. mars 2008 nr 306 om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger (ISM-forskriften). Endringsforordningen 540/2008/EF er gjennomført ved endringsforskrift 12. januar 2009 nr 33 i ISM-forskriften.

Merknader

Administrative og budsjettmessige konsekvenser
Det følger av vedlegg B til ISM-forskriften at skjemaer som verifiserer at ISM- kodens vilkår er oppfylt, skal inneha bestemte opplysninger. Formen og innholdet i skjemaene følger av Norges folkerettslige forpliktelser under Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) kapittel IX som viser til ISM-koden. De skjema som benyttes av Norge er i henhold til IMOs resolusjon MSC 179(79), hvilket innebærer at forordning (EF) 540/2008 ikke innebærer administrative konsekvenser Gjennomføringen av forordningen vil ikke få budsjettmessige konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
De tiltak som Kommisjonen har fremmet gjennom forordningen er støttet av Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS).

Vurdering
Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant.

Status
Forordning (EF) 540/2008 ble vedtatt av Kommisjonen 16. juni 2008 og publisert i Official Journal 17. juni. Fordningen trådte i kraft i EU 7. juli 2008. Skriftlig klarert i spesialutvalget 29. august 2008. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. november 2008 ved beslutning nr. 117/2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.06.2008
Anvendelsesdato i EU
07.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 69-76
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.01.2009
Anvendes fra i Norge
12.01.2009
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0540
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro