IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/547 av 29. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 med hensyn til fremgangsmåter for opprettelse og bruk av ADIS og EUROPHYT, utstedelse av elektroniske dyrehelsesertifikater, offisielle sertifikater, dyrehelse-/offisielle sertifikater og kommersielle dokumenter, bruk av elektroniske signaturer og driften av TRACES, og om oppheving av vedtak 97/152/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/547 of 29 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1715 as regards procedures for the establishment and use of ADIS and EUROPHYT, the issuance of electronic animal health certificates, official certificates, animal health/official certificates and commercial documents, the use of electronic signatures, and the functioning of TRACES, and repealing Decision 97/152/EC

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 er der fastsat regler for driften af informationsstyringssystemet for offentlig kontrol (IMSOC) og dets systemkomponenter, dvs. systemet til gennemførelse af procedurerne for det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder og administrativ bistand og administrativt samarbejde (iRASFF), systemet til anmeldelse af og rapportering om dyresygdomme (»ADIS«), systemet til anmeldelse af officiel bekræftelse af forekomst af skadegørere på planter og planteprodukter på medlemsstaternes område (EUROPHYT) og Trade Control and Expert System (Traces). Der er også fastsat regler om de nødvendige forbindelser mellem disse komponenter.

(2) Der fastsættes også regler for oprettelsen af netværk med henblik på driften af ADIS og listeopførelsen af anmeldelses- og rapporteringsregioner med henblik på EU-anmeldelse af og EU-rapportering om dyresygdomme.

(3) For at sikre ensartet anvendelse af ADIS i medlemsstaterne er der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 fastsat regler vedrørende formatet for og strukturen af de data til EU-anmeldelser af og EU-rapportering om sygdomme, der skal indlæses i systemet, formatet og proceduren for rapportering samt frister og hyppighed for anmeldelserne og rapporteringen.

(4) Der bør fastsættes fælles regler for ADIS-netværkets kontaktpunkter, der skal indgå i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, for så vidt angår forelæggelse af EU-anmeldelser og EU-rapportering i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002. For at overholde Unionens databeskyttelsesregler bør disse regler også omfatte bestemmelser om maksimumsopbevaringsperiode for personoplysninger i ADIS.

(5) Ved nærværende forordning bør der også fastsættes regler, der skal indgå i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, for så vidt angår de forbindelser, der er nødvendige mellem ADIS og Traces, for at sikre, at relevante data vedrørende EU-anmeldelser automatisk udveksles eller stilles til rådighed i begge systemer, og at der leveres relevante oplysninger til netværksmedlemmerne.

(6) Ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 er der fastsat regler for anvendelse af Traces til indgivelse af meddelelser om tilbageholdelse til EUROPHYT-netværket vedrørende tilbageholdelser for sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter fra andre medlemsstater eller tredjelande, der kan udgøre en overhængende fare for indslæbning eller spredning af skadegørere. Det fastsættes, at meddelelser om tilbageholdelse af sendinger, som der handles med i Unionen, skal indgives af EUROPHYT-netværket vedrørende tilbageholdelsers kontaktpunkt, mens meddelelser om tilbageholdelser af sendinger, der indføres til Unionen, skal indgives af den officielle plantesundhedskontrollør, der træffer afgørelse vedrørende disse sendinger.

(7) Eftersom meddelelser om tilbageholdte sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, som der handles med i Unionen, er omfattet af meddelelserne om manglende overholdelse af kravene for varer, der er omfattet af forordning (EU) 2017/625, og skal udveksles i iRASFF mellem varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter, bør meddelelser om sådanne tilbageholdte sendinger foretages i iRASFF.

(8) For yderligere at sikre, at iRASFF også anvendes til udveksling af meddelelser om sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, som der handles med i Unionen, og som ikke opfylder kravene og kan udgøre en risiko for plantesundheden, bør definitionen af begrebet »meddelelse om manglende overholdelse« i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 omformuleres.

(9) For at undgå forvirring om betydningen af begrebet »risiko« som defineret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 er det ligeledes nødvendigt at lade denne definition udgå, tilpasse visse definitioner af meddelelser i iRASFF i stedet og præcisere de forskellige risikokategorier i disse definitioner.

(10) For at undgå forvirring om betydningen af begreberne »netværket mod fødevaresvindel« og »meddelelse om fødevaresvindel«, som er defineret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, og for at anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/625 afspejles bedre i disse definerede begreber, er det ligeledes nødvendigt at omdøbe disse definerede begreber til henholdsvis »netværket mod svindel« og »meddelelse om svindel« og tilpasse alle bestemmelser i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 vedrørende fødevaresvindel i overensstemmelse hermed.

(11) Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 foreskriver også, at oplysningerne om tilbageholdte sendinger, der indføres til Unionen, skal omfatte de oplysninger, der er registreret i det fælles sundhedsimportdokument (CHED) af den officielle plantesundhedskontrollør i overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, og artikel 56 i forordning (EU) 2017/625, yderligere oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet vedrørende de tilbageholdte sendinger, og oplysninger vedrørende den pålagte karantæne.

(12) Da CHED indeholder rubrikker til registrering af oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet vedrørende tilbageholdte sendinger, herunder tilfælde, hvor der pålægges karantæne, er det ikke nødvendigt også at indgive en meddelelse om tilbageholdelse, der indeholder de samme oplysninger, i Traces. Derfor bør forpligtelsen til at indgive en meddelelse om tilbageholdelse, der indeholder de samme oplysninger, i Traces ophæves og erstattes af forpligtelsen til at registrere tilbageholdelsesdataene i CHED'et.

(13) Da enhver manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, vedrørende sendinger, der indføres til Unionen, eller som der handles med i Unionen, skal meddeles enten i Traces eller i iRASFF, bør alle bestemmelser vedrørende EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse udgå af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715.

(14) Ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 er der fastsat regler for anvendelsen af elektroniske CHED'er og for udstedelse af elektroniske certifikater for sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen. Disse regler omfatter høje sikringsniveauer for kontrol af certifikatudstedende embedsmænds identitet, inden de gives adgang til at benytte elektronisk signatur, og anvendelse af et kvalificeret elektronisk tidsstempel for den elektroniske signatur, der genereres af en betroet tredjepart.

(15) Erfaringen har vist, at disse høje sikringsniveauer ikke er nødvendige, da autentifikationsmekanismen inden login i Traces, en medlemsstats nationale system, et tredjelands eller en international organisations elektroniske certificeringssystem giver en tilstrækkelig sikringsgrad for underskriverens påståede identitet. Tidsstempling er heller ikke nødvendig. Den sikre datastrøm i og mellem systemerne og anvendelsen af et kvalificeret elektronisk segl, der er udformet til på pålidelig vis at godtgøre det korrekte tidspunkt for dataene samt deres integritet og korrekthed, giver tilstrækkelige garantier for, at enhver senere ændring af dataene kan opdages.

(16) Ved nærværende forordning bør der derfor foretages ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, som gør det muligt for embedsdyrlæger, officielle plantesundhedskontrollører og certifikatudstedende embedsmænd at anvende elektroniske signaturer i elektroniske CHED'er og certifikater med lavere identitetssikringsniveauer og uden registrering af tidsstempler i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014.

(17) Nærværende forordning bør også omfatte ændringer af reglerne i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 for så vidt angår udstedelse af elektroniske certifikater eller handelsdokumenter, der ledsager sendinger af dyr og visse varer, der flyttes mellem medlemsstaterne, i henhold til artikel 150, artikel 161, stk. 5, artikel 167, stk. 4, artikel 217 og artikel 223, stk. 5, i forordning (EU) 2016/429, sendinger af visse animalske biprodukter og afledte produkter, der ikke er bestemt til konsum, og som transporteres inden for Unionen i henhold til artikel 17 i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011, og sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, der eksporteres eller reeksporteres fra Unionen, i henhold til artikel 100, stk. 5, og artikel 101, stk. 6, i forordning (EU) 2016/2031. Disse regler bør svare til reglerne for udstedelse af elektroniske certifikater til brug ved sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen.

(18) Da det i forordning (EU) 2016/2031 fastsættes, at elektroniske plantesundhedscertifikater til brug ved eksport eller reeksport fra Unionens område af planter, planteprodukter og andre objekter udelukkende skal leveres gennem eller i elektronisk udveksling med IMSOC, bør nærværende forordning indeholde bestemmelser om indarbejdelse i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af regler for udstedelse af sådanne certifikater i overensstemmelse med førstnævnte forordning.

(19) Med henblik på at styrke håndhævelsen af EU-reglerne fastsættes det i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, at Traces-netværkets kontaktpunkter i Traces skal føre og ajourføre lister over visse referencedata, der er nødvendige for, at Traces kan fungere tilfredsstillende. Listerne omfatter fødevarevirksomheder, der er autoriseret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004, og virksomheder, anlæg og operatører, der håndterer animalske biprodukter eller afledte produkter, og som er godkendt eller registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009.

(20) I samme øjemed bør disse lister over referencedata ved nærværende forordning udvides yderligere, således at de omfatter registrerede og godkendte virksomheder og operatører som omhandlet i forordning (EU) 2016/429 samt visse professionelle operatører, der er registreret i henhold til forordning (EU) 2016/2031, for så vidt som de er involveret i grænseoverskridende aktiviteter.

(21) For at støtte udarbejdelsen af medlemsstaternes risikoanalyser med henblik på inspektioner eller audit vedrørende transport af levende dyr bør listerne over referencedata også omfatte kontrolsteder, der er godkendt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1255/97, samt autoriserede transportvirksomheder, certificerede førere og ledsagere og godkendte transportmidler i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005.

(22) Da forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse fra den 21. april 2021, bør ændringerne vedrørende ADIS, de nødvendige forbindelser mellem ADIS og Traces og udvidelsen af listerne over referencedata, således at de omfatter registrerede og godkendte virksomheder og operatører i henhold til forordning (EU) 2016/429, også finde anvendelse fra den 21. april 2021.

(23) I betragtning af referencedatas betydning for, at Traces kan fungere tilfredsstillende, bør udvidelsen af listerne over referencedata fra forordning (EF) nr. 1255/97, (EF) nr. 1/2005 og (EU) 2016/2031 også finde anvendelse fra den 21. april 2021.

(24) Da det er nødvendigt at videreudvikle iRASFF- og Traces-systemerne med hensyn til meddelelser om tilbageholdelser, bør anvendelsesdatoen for ændringerne af kapitel 3, afdeling 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 udskydes til den 1. december 2021.

(25) I bilaget til Kommissionens beslutning 97/152/EF er fastsat de oplysninger, der skal indføres i Traces-systemet, om sendinger af dyr eller animalske produkter fra tredjelande. Denne beslutning er baseret på artikel 12 i Rådets beslutning 92/438/EØF, som blev ophævet ved artikel 146, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 med virkning fra den 14. december 2019. Oplysningerne i bilaget til beslutning 97/152/EF indgår nu i CHED-A og CHED-P i del 2, afsnit A og B, i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715. Af hensyn til klarheden og sammenhængen bør beslutning 97/152/EF derfor ophæves.

(26) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den 14. januar 2021.

(27) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
22.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.03.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet