Industristatistikk: endringer knyttet til borfall av variabler om industrikontrakter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2012 av 31. mai 2012 som ender rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om korttidsstatistikk og kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006, (EF) nr. 657/2007 og (EF) nr. 1178/2008 hva angår tilpasninger knyttet til bortfall av variabler om nye industriordrer

Commission Regulation (EU) No 461/2012 of 31 May 2012 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics and Commission Regulations (EC) No 1503/2006, (EC) No 657/2007 and (EC) No 1178/2008 as regards adaptations related to the removal of the industrial new orders variables

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

Ved forordning (EF) nr. 1165/98 etableredes en fælles ramme for udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker om konjunkturudviklingen, og der fastlagdes variabler, som er nødvendige for analysen af den kortfristede udvikling i udbud og efterspørgsel, produktionsfaktorer og priser.

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/2006 af 28. september 2006 om gennemførelse og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af variabler, listen over variabler og hyppigheden af udarbejdelsen af data indeholdt definitioner af variablernes formål og karakteristika.

(3) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2007 af 14. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår etableringen af europæiske stikprøveprogrammer er der fastsat regler og betingelser for indberetningen af data for de medlemsstater, som deltager i de europæiske stikprøveprogrammer vedrørende konjunkturstatistik.

(4) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1178/2008 af 28. november 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik og Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/2006 og (EF) nr. 657/2007 for så vidt angår de nødvendige tilpasninger efter revisionen af de statistiske nomenklaturer NACE og CPA ajourførtes regler og betingelser for de europæiske stikprøveprogrammer efter vedtagelsen af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90, visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93.

(5) Variablerne for ordreindgang i industrien, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1165/98, havde til formål at fungere som en ledende indikator for fremtidig produktion. Da det ved hjælp af disse variabler kun i begrænset omfang har været muligt at forudsige udviklingstendenser, og da de ikke resulterede i stabile ledende indikatorer i alle medlemsstater, har Udvalget for det Europæiske Statistiske System besluttet, at indsamlingen af data om variablerne for ordreindgang i industrien bør ophøre som led i prioriteringen i forbindelse med udvikling og produktion af statistikker i lyset af de begrænsede ressourcer og med det formål at nedbringe byrden på det europæiske statistiske system.

(6) For at fjerne variablerne for ordreindgang i industrien er det nødvendigt at fjerne alle referencer til disse variabler, både for så vidt angår listen over variabler, referenceperioden, detaljeringsniveauet, dataindberetningsfristerne, overgangsperioden og definitionerne for disse variabler, og for så vidt angår retningslinjerne for det europæiske stikprøveprogram vedrørende ordreindgang fra andre markeder end hjemmemarkedet.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
31.05.2012
Anvendelsesdato i EU
21.06.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 870-873
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0461
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro