Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1135 av 10. august 2018 om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industrielle utslipp

Commission Decision (EU) 2018/1135 of 10 August 2018 establishing the type, format and frequency of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2018)

Sammendrag av innhold
Etter direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) skal medlemslandene rapportere på gjennomføringen av direktivet, representative utslippsdata og andre former for forurensning, utslippsgrenseverdier og om bruken av beste tilgjenglige teknikker (BAT).

Kommisjonsbeslutning 2012/795/EU omhandlet rapportering for perioden 2013-2016 og er utløpt. Denne skal erstattes av en ny rapporteringsforpliktelse som gjelder fra og med 2017. Kommisjonen har utarbeidet to spørreskjemaer som skal benyttes til rapporteringen. Skjemaene følger som vedlegg til denne beslutningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen krever ikke endring av norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rapporteringsforpliktelsene som følger av beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge. Private berøres ikke av beslutningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering
Beslutningen er nødvendig som grunnlag for å sikre gjennomføring av industriutslippsdirektivet i medlemsstatene og i norsk regelverk på en god måte.

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 10. august 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.08.2018
Anvendelsesdato i EU
03.09.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1135
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro