Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelig teknikker for overflatebehandling ved bruk av organiske løsningsmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2009 av 22. juni 2020 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT), i henhold tileuropaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp, for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler, herunder konservering av tre og treprodukter med kjemikalier

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2009 of 22 June 2020 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions, for surface treatment using organic solvents including preservation of wood and wood products with chemicals

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.4.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.4.2021)

Sammendrag av innhold
EU har vedtatt en ny BAT-konklusjon som gjelder for overflatebehandling av stoffer, gjenstander og produkter, inkludert beskyttelse av tre og treprodukter, ved bruk av organiske løsemidler.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet, IED) erstattet direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques - BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det framgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker for de enkelte bransjene som er omfattet av direktivet (jf. forurensningsforskriften kap. 36, vedlegg I).

BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"), og som publiseres som juridisk bindende rettsakter (kommisjonsvedtak). BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 punkt 3.

Det aktuelle BREF-dokumentet omhandler følgende typer virksomhet:

• Overflatebehandling av stoffer, gjenstander eller produkter ved bruk av organiske løsemidler, særlig appretur, trykking, belegging, avfetting, isolering, liming, maling, rengjøring eller impregnering, med en forbrukskapasitet på over 150 kg per time eller over 200 tonn per år

• Beskyttelse av tre og treprodukter med kjemikalier hvor produksjonskapasiteten er større enn 75 m​3/dag, unntatt behandling utelukkende mot blåvedsopp

• Uavhengig driftet behandling av avløpsvann som ikke dekkes av direktiv 91/271/EØF med utslipp fra et anlegg dekket av kapittel II.

I vår database har vi registrert totalt 9 anlegg som omfattes av BAT-konklusjonene. Forurensningsmyndighetene vil innen fire år vurdere om det er behov for å endre vilkårene som er stilt i de eksisterende tillatelsene i samsvar med de nå vedtatte BAT-konklusjonene.

BAT-konklusjonen for overflatebehandling av stoffer, gjenstander og produkter inneholder først en generell del, deretter kapitler som omhandler ulike bransjer/overflatebehandling av ulike produktkategorier. Gjennom BAT-konklusjonene i kapittel 18 beskrives teknikker for å redusere bl.a. utslipp til luft og vann. Dokumentet inneholder også generelle BAT-konklusjoner knyttet til bruk av miljøstyringssystem, energistyringssystem, tiltak for å begrense luktulemper, og valg av og lagring av råvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Indistriutslippsdirektivet er hjemlet i artikkel 192(1) i EU-traktaten, og ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, og trådte i kraft i EØS 1. august 2016. Direktivet er gjennomført gjennom endringer av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. I forurensningsforskriften er det lagt opp til at BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelsene. Nye BAT-konklusjoner vil ikke kreve forskriftsendring. Rettsakten grupperes derfor i Gruppe 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
På det nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene for tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger virksomheten eventuelt må gjøre. Virksomhetene vil innen kort tid bli pålagt å redegjøre for egen situasjon herunder behov for tiltak for å samsvare med kravene i BAT-konklusjonene, og etter en slik gjennomgang kan vi anslå eventuelle økonomiske konsekvenser for virksomhetene. Det er antatt at gjennomføring ikke vil innebære vesentlig økte administrative byrder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Miljødirektoratet og Statsforvalterne vil ta BAT-konklusjonene inn i reviderte tillatelser etter gjennomgang av eksisterende tillatelser og kommunikasjon med de enkelte virksomheter.

Status
Rettsakten ble vedtatt 22. juni 2020. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.06.2020
Anvendelsesdato i EU
29.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D2009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro