Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1032 av 13. juni 2016 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) fra produksjon av ikke-jernholdige metaller

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1032 of 13 June 2016 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the non-ferrous metals industries

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.12.2021)

Sammendrag av innhold
EU har vedtatt en ny BAT-konklusjon som gjelder for produksjon av ikke-jernholdige metaller.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet, IED) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques - BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det framgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"), og som publiseres som juridisk bindende rettsakter (kommisjonsvedtak). BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3.

I Norge omfattes 31 virksomheter av BAT-konklusjonene for produksjon av ikke-jernholdig metaller, fordelt slik: Kobber (1), aluminium (13), sink og/eller kadmium (3), ferrolgeeringer (12), nikkel/og eller kobolt (1), og karbon- og grafittelektroder (1). Virksomhetene ble vurdert i forhold til BAT ved forurensningsmyndighetenes gjennomgang av tillatelser i 2001 – 2004. Forurensningsmyndighetene vil innen fire år vurdere om det er behov for å endre vilkårene som er stilt i de eksiterende tillatelsene i samsvar med de nå vedtatte BAT-konklusjonene.

BAT-konklusjonen for ikke-jernholdige metaller inneholder først en generell del deretter kapitler som omhandler de forskjellige produksjonsmetodene. Gjennom BAT-konklusjonene beskrives teknikker for å redusere diffuse utslipp til luft og vann. BAT-konklusjonene gir også retningslinjer for måleprogram og målinger av ulike stoffer. Dokumentet inneholder også generelle BAT-konklusjoner knyttet til bruk av miljøstyringssystem, energistyringssystem og utnyttelse av overskuddsenergi og støyreduserende tiltak. Noen støvgrenser er skjerpet, og det er introdusert BAT konklusjon for utslipp av kvikksølv til luft. Det samme gjelder utslippsgrenser for en del metaller til vann. Det er også BAT konklusjoner som angir hvilke komponenter bedriftene må inkludere i sine måleprogram til luft og vann. Her er det behov for noen tilpasninger for å være i samsvar med BAT-konklusjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Indistriutslippsdirektivet er hjemlet i artikkel 192(1) i EU-traktaten, og ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, og trådte i kraft i EØS 1. august 2016. Direktivet er gjennomført gjennom endringer av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. I forurensningsforskriften er det lagt opp til at BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelsene. Nye BAT-konklusjoner vil ikke kreve forskriftsendring. Rettsakten grupperes derfor i Gruppe 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
På det nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger virksomheten eventuelt må gjøre. Virksomhetene vil innen kort tid bli pålagt å redegjøre for egen situasjon herunder behov for tiltak for å samsvare med kravene i BAT-konklusjonene, og etter en slik gjennomgang kan vi anslå eventuelle økonomiske konsekvenser for virksomhetene. Det er antatt at gjennomføring ikke vil innebære vesentlig økte administrative byrder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Miljødirektoratet har avholdt møter med bransjene dette er relevant for, og er i ferd med å ta BAT-konklusjonenen inn i reviderte tillatelser.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. juni 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2016
Anvendelsesdato i EU
20.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1032
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro