Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2117 av 21. november 2017 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU i forbindelse med storskalaproduksjon av organiske kjemikalier

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2117 of 21 November 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the production of large volume organic chemicals

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.4.2018)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensing (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013, og det ble i 2016 vedtatt at direktivet tas inn i EØS-avtalen. Industriutslippsdirektivet er gjennomført i forurensningsforskriften og avfallsforskriften i norsk rett, og trådte i kraft 1. august 2016. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques – BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. Direktivet bestemmer at BAT-konklusjoner skal være referanse når det skal settes vilkår for tillatelse som omfattes av direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det fremgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker for industrivirksomhet. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"). BAT-konklusjonene inneholder utslippsgrenser som er juridisk bindende og BAT-konklusjonene er en egen rettsakt (Commission Implementing Decision/Kommisjonsvedtak). BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3. Rammen i direktivet er at referansedokumentene skal revideres innen åtte år.

BAT-konklusjoner Kommisjonsbeslutning 2017/2117 for produksjon av Large Volume Organic Chemicals (LVOC) gjelder produksjon av organiske kjemikalier dekket av punktene 4.1 og 4.2 (e) i forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I for kontinuerlige prosesser med total produksjonskapasitet på over 20 kt/år. BAT-konklusjonene dekker også forbrenning av brensel i prosessovner/prosessvarmere som inngår i virksomheten.
I Norge omfattes produksjon av
- lavere olefiner (etylen)
- alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, ester, acetat, eter, peroksider og epoxyharpikser (bl.a. formaldehyd, metanol, hydrogenperoksid)
- etylendiklorid (EDC) /vinylklorid monomer (VCM)
av disse BAT-konklusjonene.

Dokumentet adresserer miljøstyringssytem, overvåking av utslipp, teknikker for drift, energi- og ressurseffektivisering, avfallshåndtering, redusere utslipp, og forpliktende utslippsnivåer til luft og vann (BAT-AEL).

BAT-konklusjoner for Common Waste Water/Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW) og Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC) er utfyllende for virksomhet som dekkes av de foreliggende BAT-konklusjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelse etter forurensningsloven. BAT-konklusjonene vil også bli publisert på hjemmesidene til Miljødirektoratet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Norge er det mindre enn 10 anlegg som omfattes av denne BAT-konklusjonen.

Fra det tidspunkt BAT-konklusjonen blir publisert og erstatter en gammel konklusjon, må tillatelse som omfattes av konklusjonen vurderes på nytt og vilkårene må oppdateres. Fastsatte vilkår må overholdes av virksomheten innen fire år, jf. IED art. 21 pkt. 3.

Det er ikke ventet at innføring av BAT-konklusjonen vil medføre vesentlige økte administrative byrder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 21.november 2017.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 70/2018 i EØS-komiteens møte 23. mars 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.11.2017
Anvendelsesdato i EU
27.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2117
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro