Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1147 av 10. august 2018 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallshåndtering i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1147 of 10 August 2018 establishing best available techniques (BAT) conclusions for waste treatment, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2018)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensing (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. I 2016 ble det vedtatt at det skulle føyes til EØS-avtalen. Det trådde i kraft i Norge fra 1. august 2016, og skal gjennomføres i norsk rett. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques – BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. Direktivet bestemmer at BAT-konklusjoner skal være referanse når det skal settes vilkår for tillatelse som omfattes av direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det fremgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker for industrivirksomhet. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet.

BAT-AEL i BAT-konklusjonene er juridisk bindende og er en egen rettsakt (Commission Implementing Decision/Kommisjonsvedtak). Dette dokumentet inneholder de deler av at BREF som beskriver og vedtar konklusjoner om BAT for en sektor.

Fra det tidspunkt en ny BAT-konklusjon publiseres, må tillatelse etter forurensingsloven som omfattes av BAT-konklusjonen vurderes og om nødvendig oppdateres. Vilkårene må overholdes av virksomheten innen fire år etter at BAT-konklusjonen er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt. 3. Det må også tas stilling til om avfallsforskriften behøver å endres for å harmonisere med BAT-konklusjonene.

Det er blant annet vedtatt BAT-konklusjoner som, i forhold til regulering i dagens tillatelser, krever vesentlig lavere grense for totalt organisk karbon (TOC) til vann for visse bransjer, hyppigere målefrekvens av utslipp til vann og luft, og grenser for nye komponenter for utslipp til både vann og luft. BAT-konklusjonene indikerer at det er behov for flere endringer av vilkår i tillatelser, og at særlig bransjen for behandling av farlig avfall må gjennomføre flere tiltak for å oppfylle disse.

Forurensningsmyndighetene vil i løpet av 2019 igangsette arbeid med å tolke og implementere BAT-konklusjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kan medføre endringer av avfallsforskriften.

Endrede krav tas inn i tillatelser gitt etter forurensningsloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Norge er det tidligere anslått at ca. 200-500 virksomheter omfattes av BAT-konklusjonene for avfallsbehandling (avfallshåndtering). Forurensningsmyndighetene må se nærmere på BAT-konklusjonenes omfang for å vurdere hvor mange anlegg som er omfattet. På nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger den enkelte virksomhet eventuelt må gjøre. Det vil derimot kreve administrative ressurser fra myndighetene i forbindelse med å vurdere oppfyllelse av BAT-konklusjoner og å oppdatere krav i henhold til BAT-konklusjonene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Miljødirektoratet er i gang med å kartlegge hva slags endringer som må gjøres i tillatelsene for avfallsanlegg, men det vil i hovedsak omfatte utslippsgrenser, og målekrav. Stoffer som får grenser som ikke har hatt det tidligere ved norske anlegg er : AOX (adsorbable bound organic halogens), Nitrogen, Fosfor, Fenol, HOI (Hydrocarbon oil index) og cyanid (CN-). Det vil også være nytt med konsentrasjonsgrenser for stoffer som i Norge tidligere kun har hatt totalgrenser.

Det er usikkert om gjennomføring av industriutslippsdirektivet vil innebære økte administrative byrder. Det er for tidlig å anslå konkrete kostnader ved å tilpasse kravene til BAT-konklusjonene

Miljødirektoratet har hatt møter med bransjen (NFFA, Avfall Norge, Norsk industri + noen behandlingsanlegg for farlig avfall. Enkelte andre interesseorganisasjoner ble også invitert: KS bedrift og maskinentreprenørenes forbund (MEF)).

Status
Rettsakten ble vedtatt 10. august 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.08.2018
Anvendelsesdato i EU
06.09.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1147
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro