Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2010 av 12. november 2019 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsforbrenning i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2010 of 12 November 2019 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU on industrial emissions, for waste incineration

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet, IED) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensing (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. I 2016 ble det vedtatt at det skulle innlemmes i EØS-avtalen. Det trådte i kraft i Norge fra 1. august 2016, og skal gjennomføres i norsk rett.

Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques – BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. Direktivet bestemmer at BAT-konklusjoner skal være referanse når det skal settes vilkår for tillatelse som omfattes av direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det fremgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker for industrivirksomhet. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet.

BAT-konklusjonene er en egen rettsakt (Commission Implementing Decision/Kommisjonsvedtak) som beskriver og vedtar konklusjoner om BAT for en sektor. Disse konklusjonene beskriver beste tilgjengelige teknikker og BAT-AEL (BAT Associated Emission Levels) som er forpliktende utslippsnivåer.

Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som er omfattet av BAT-konklusjonene vurderes, og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjonene er offentliggjort.

BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning gjelder virksomheter som driver sluttbehandling eller gjenvinning av avfall i avfallsforbrenningsanlegg eller samforbrenningsanlegg, og som har over en angitt produksjonskapasitet jf. forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I punkt 5.2 a) og b). BAT-konklusjonene gjelder også virksomheter som driver sluttbehandling, gjenvinning, eller en blanding av sluttbehandling og gjenvinning av bunnaske jf. forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I punkt 5.1 og 5.3 a) og b). I praksis dreier dette seg hovedsakelig om virksomheter som driver forbrenning av ordinært avfall og mindre mengder farlig avfall, samt utsortering av metaller fra bunnaske.

BREF om avfallsforbrenning inneholder forpliktende utslippsnivåer for utslipp til luft og vann som er strengere enn grensene i gjeldende regelverk. I tillegg er det BAT-konklusjoner om skjerpede krav til måling av utslipp, herunder krav til kontinuerlig måling av utslipp av kvikksølv og dioksiner/ dioksinliknende PCB. BREF inneholder også en rekke BAT knyttet til mer kvalitative parametere, som internkontroll, miljøstyring og prosessoptimalisering.

For forbrenningsanlegg er det angitt forpliktende utslippsnivå (BAT AEL) til luft for følgende forbindelser; støv, metaller og metalloider (Cd/Tl/Sb/As/Pb/Cr/Co/Cu/Mn/Ni/V), totalt organisk karbon (TOC), HCl, HF, SO₂,NOx, CO, NH3, kvikksølv og kvikksølvforbindelser, og dioksiner og PCB-liknende dioksiner. Av disse er NH3 eneste nye forbindelse på listen. For dioksiner er utslippsnivået angitt som summen av dioksiner og PCB-aktige dioksiner. For metallene er utslippsnivået angitt som en sum over forbindelser (metaller og metalloider).

For forbrenningsanlegg som har utslipp til vann er angitt forpliktende utslippsnivå (BAT AEL) til vann for følgende forbindelser; total mengde suspendert stoff, TOC, metaller og metalloider (As/Cd/Cr/Cu /Ni/Pb/Sb/Tl/Zn), kvikksølv og kvikksølvforbindelser og dioksiner. Av disse er TOC og antimon (Sb) eneste nye stoff på listen. For metallene er utslippsnivået også her angitt som en sum over forbindelser (metaller og metalloider).

For behandlingsanlegg for bunnaske og slagg er det angitt forpliktende utslippsnivå (BAT AEL) til luft for støv, og til vann for total mengde suspendert stoff, totalt organisk karbon (TOC), Pb, ammonium-nitrogen (NH4-N) og sulfat (SO42-).

Forurensningsmyndighetene vil i 2020 igangsette arbeid med å gjennomføre de nødvendige endringer i norsk regelverk for å implementere rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer av vilkårene i tillatelser etter forurensingsloven for berørte virksomheter. Vilkårene må overholdes av virksomheten innen fire år etter at BAT-konklusjonen er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt. 3.

Endrede krav tas inn i tillatelser etter forurensningsloven.

Det vil i tillegg være nødvendig å vurdere behov for å gjøre endringer i avfallsforskriften kapittel 10 som regulerer forbrenning av avfall.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Norge er det anslått at omlag 30 virksomheter omfattes av BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning. Fylkesmannen er myndighet for de fleste virksomhetene. Forurensningsmyndighetene må se nærmere på BAT-konklusjonene og virksomhetene for å vurdere hvor mange anlegg som er omfattet.

På nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger den enkelte virksomhet eventuelt må gjøre.

Det vil kreve administrative ressurser fra myndighetene i å følge opp BAT-konklusjonene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er ikke omfattet av hurtigprosedyren.

Dokumentet har ikke vært på høring.

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (2.4 - 17.4.2020). Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant.

Status
Rettsakten ble vedtatt 12.november 2019. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2019
Anvendelsesdato i EU
23.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D2010
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro