Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2119 av 20. november 2015 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til europaparlamets- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) for produksjon av trebaserte plater

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2119 of 20 November 2015 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the production of wood-based panels

Siste nytt

Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2021)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten inneholder BAT-konklusjoner for virksomheter som produserer trebaserte plater.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013, ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, og trådte i kraft i EØS 1. august 2016. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques - BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det framgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"). BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3.

BAT-konklusjonene for produksjon av trebaserte plater gjelder produksjon av OSB-plater (finer), sponplater eller fiberplater der produksjonskapasiteten er større enn 600 m3/dag. Dokumentet adresserer produksjon av trebaserte plater, papirimpregnering og forbrenningsanlegg hvor forbrenningsproduktene brukes i direkte oppvarmede tørkere i produksjonen. BAT-konklusjonene omfatter blant annet miljøstyringsystem, drift, støy, teknikker for å forhindre utslipp til jord og grunnvann, energiledelse og energieffektivitet, lukt, avfall, utslipp til luft og vann, samt målinger. BAT-konklusjonene angir utslippsgrenser (BAT-AEL) for støv, NOx, formaldehyd, og TVOC (flyktige organiske forbindelser) i utslipp til luft, for suspendert stoff i overflateavrenning, og suspendert stoff og KOF (kjemisk oksygenforbruk) i utslipp av prosessvann fra trefiberproduksjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Industriutslippsdirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015 og trådte i kraft i EØS 1. august 2016. Direktivet er gjennomført ved endringer av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelsene. Når industriutslippsdirektivet er gjennomført, vil dermed nye BAT-konklusjoner ikke kreve forskriftsendring. Rettsakten grupperes derfor i Gruppe 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er få registrerte anlegg med produksjon av de aktuelle trebaserte platene i Norge. Kun en virksomhet har produksjonskapasitet > 600 m3/dag og vil dermed være omfattet av BAT-konklusjoner for denne bransjen. På det nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger virksomheten eventuelt må gjøre.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble i september 2015 behandlet gjennom skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015 gjennom EØS-komitebeslutning nr. 229/2015 og trådte i kraft i EØS 1. august 2016

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.05.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2015
Anvendelsesdato i EU
14.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 737-757
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D2119
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro