Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/902 av 30. mai 2016 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU i forbindelse med behandlingssystemer for avløpsvann og avgasser i kjemikalieindustrien

Commission Implementing Decision (EU) 2016/902 of 30 May 2016 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for common waste water and waste gas treatment/management systems in the chemical sector

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.5.2017)

Sammendrag av innhold
EU har vedtatt en ny BAT-konklusjon som gjelder på tvers for virksomheter som faller inn under paraplybetegnelsen "kjemisk industri". BAT-konklusjonen stiller krav til utslipp til luft og vann.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet, IED) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques - BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det framgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"), og som publiseres som juridisk bindende rettsakter (kommisjonsvedtak). BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3.

Dokumenter omfatter beskrivelse av utslipp til luft og vann inkludert renseteknikker og utslippsgrenser for utslipp til vann (BAT-AEL for utslipp av organisk stoff, næringsstoffer, halogenerte stoffer og metaller). I tillegg stilles krav til avfall, støy, utslippsmålinger og miljøledelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Industriutslippsdirektivet er hjemlet i artikkel 192(1) i EU-traktaten, og ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, og trådte i kraft i EØS 1. august 2016. Direktivet er gjennomført gjennom endringer av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. I forurensningsforskriften er det lagt opp til at BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelsene. Nye BAT-konklusjoner vil ikke kreve forskriftsendring. Rettsakten grupperes derfor i Gruppe 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
På det nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger virksomheten eventuelt må gjøre. BAT-konklusjonen har vært på en kort høring og det er mottatt høringsuttalelser fra Norsk Industri og fra to bedrifter. Høringsuttalelsene er samstemte og fremhever at overholdelse av BAT-konklusjon for kjemisk industri kan komme til å kreve større investeringer. Norsk Industri mener at for å få oversikt over kostnadene må det gjøres ytterligere utredninger. De legger til grunn at miljømyndighetene foretar en individuell behandling og vurdering av BAT for den enkelte virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er ble vedtatt i EU 30. mai 2016. Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalg for miljøsaker. Spesialutvalget anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.05.2016
Anvendelsesdato i EU
29.06.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 586-605
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0902
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro