Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om nasjonale overgangsplaner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/115/EU av 10. februar 2012 som fastsetter regler for nasjonale overgangsplaner i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp

Commission Implementing Decision 2012/115/EU of 10 February 2012 laying down rules concerning the transitional national plans referred to in Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 01.08.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 09.12.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter det nåværende direktiv 2008/1/EF om integrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning. Industriutslippsdirektivet trer i kraft 6. januar 2013.Industriutslippsdirektivet artikkel 32 gir medlemsstatene anledning til å lage og gjennomføre en nasjonal overgangsplan som dekker bestemte fyringsanlegg for perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2020. Planen skal dekke utslipp av en eller flere av følgende forurensningskomponenter: nitrogenoksider, svoveldioksid og støv. For gassturbiner kan bare nitrogenoksider dekkes av planen. Fyringsanlegg som dekkes av den nasjonale overgangsplanen kan unntas fra å oppfylle utslippsgrenseverdiene i industriutslippsdirektivet for de forurensningskomponentene som omfattes av planen, eller den grad av avsvovling som det refereres til i direktivets artikkel 31. Rettsakten gir regler for å sikre enhetlig gjennomføring av artikkel 32. Omfanget av rettsakten er i samsvar med synet til komiteen som er etablert gjennom industriutslippsdirektivet artikkel 75 (1) ("artikkel 75-komiteen").

Merknader
Beslutningen er hjemlet i artikkel 175 TFEU, jf. direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet).

Norge har observatørstatus i artikkel 75-komiteen, som har samme syn på overgangsbestemmelsene som det som fremgår av rettsakten.

Rettsakten gir medlemslandene mulighet til å lage nasjonale overgangsbestemmelser for store fyringsanlegg (LCP) over 50 MW som har tillatelse fra før 27. november 2002. Det skal beregnes årlige nasjonale utslippstak for alle anleggene som omfattes av planen. Utslippstaket skal beregnes med basis i utslippsgrenseverdier fastsatt i direktiv 2001/80/EF (LCP-direktivet) eller med basis i avsvovlingsgrad fastsatt i anneks III til samme direktiv.

Nasjonale myndigheter skal senest 1. januar 2013 meddele Kommisjonen sine overgangsplaner. Kommisjonen skal evaluere planene. Dersom det ikke er reist innvendinger innen 12 måneder skal medlemsstaten anse planen for akseptert.
Det antas at bestemmelsen vil være mest aktuell for eldre kraftverk i EU.
Norge har ikke etablert nasjonale overgangsbestemmelser for store fyringsanlegg ihht LCP-direktivet, og anser ikke at det er behov for å etablere slike overgangsbestemmelser ift industriutslippsdirektivet i Norge.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen er behandlet i spesialutvalget for miljø, hvor Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet er representert.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 10. februar 2012. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2012
Anvendelsesdato i EU
12.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av basisdirektiv 2010/75/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0115
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro