Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om rapportering om integrerte teknikker for utslippsbegrensninger i mineralolje- og gassraffinierier

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/768/EU av 30. oktober 2014 om informasjon som medlemslandene skal stille til rådighet for rapportering om gjennomføring av direktiv 2010/75/EU når det gjelder BAT-konklusjoner (beste tilgjengelige teknikker) for raffinering av mineralolje og gass

Commission Implementing Decision 2014/768/EU of 30 October 2014 establishing the type, format and frequency of information to be made available by the Member States on integrated emission management techniques applied in mineral oil and gas refineries, pursuant to Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 01.08.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.12.2014)

Sammendrag av innhold
BREF-dokumentet med BAT-konklusjoner for raffinering av olje og gass under direktiv 2010/75/EU IED (2014/738/EU) gir anledning til bruk av «integrated emission management technique» (bobleprinsippet) for fastsettelse av korttids- eller langtidsgrenser (BAT-AEL) for utslipp av NOX og SO2 til luft. Dette omfattes av BAT-konklusjonene 57 og 58. Grensene kan da settes for anlegget som helhet eller til deler av eller grupper av utstyrsenheter på anlegget. Prinsippet anvendes allerede i Norge. Bruken av prinsippet forutsetter at den miljømessige virkningen/reduksjonen som oppnås etter bobleprinsippet blir minst like god eller bedre enn om BAT-AEL fastsettes for enkeltenheter (eksempelvis oljekjel, prosessovn). Bruken av prinsippet gir anledning til å gjennomføre tiltak der det er mest kostnadseffektivt – at tiltak kan gjennomføres på større kilder som gir større utslippsreduksjoner fremfor på mange små kilder.

I henhold til Kommisjonsbeslutning 2014/768/EU av 30. oktober 2014, skal medlemslandene rapportere på bruken av bobleprinsippet ved fastsettelse av grenser for utslipp av NOx og SO2 til luft.

Rapporteringen skal omfatte type utslippskilder som er regulert på denne måten og på hvilken måte grenseverdiene er satt. I tillegg skal det rapporteres på målesystemet for utslippet og resultater fra målingene.

Rapporteringen skal dekke årene 2017 - 2019 innen 30. september 2020.

Merknader
Gjennomføringen av beslutningen krever ikke endring av norsk regelverk og grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rapporteringsforpliktelsene som følger av beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge. Private berøres heller ikke av beslutningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.

Vurdering
Rettsakten ansees for å være relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er til behandling i EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.10.2014
Anvendelsesdato i EU
17.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av basisdirektiv 2010/75/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0768
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro