Industriutslippsdirektivet (IED): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/163/EU av 26. mars 2013 som etablerer BAT-konklusjoner (beste tilgjengelige teknikker) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industrielle utslipp ved produksjon av sement, kalk og magnesiumoksid

Commission Implementing Decision 2013/163/EU of 26 March 2013 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for the production of cement, lime and magnesium oxide

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 01.08.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2022)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter det nåværende direktiv 2008/1/EF om intergrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU i 6. januar 2013, og er tatt inn i EØS-avtalen 01.08.2016. Et grunnleggende prinsipp i industriutslippsdirektivet er bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) til forebygging og begrensning av forurensning. Industriutslippsdirektivet bestemmer at BAT-konklusjonene skal være referanse for å sette vilkår i tillatelser til virksomhet som omfattes av direktivet.

EU utarbeider såkalte BAT-referansedokumenter (BREF) for de aktuelle typene industrivirksomheter for å bestemme om noe skal anses som beste tilgjengelige teknikk. BREF for aktuelle industrier er resultatet av informasjonsutveksling organisert i samsvar med industriutslippsdirektivet artikkel 13, og beskriver status for anvendte teknikker i sektoren, aktuelle utslipp og forbruk, teknikker som er vurdert med sikte på å bestemme BAT, samt BAT-konklusjoner og eventuelle nye BAT-teknikker som er under utvikling. I tillegg er oppfølging og kontroll som henger sammen med BAT, og behovet for relevante tiltak for å bekjempe forurensningsskade, en del av BREF.

Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. industriutslippsdirektivet artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"). Norge er observatør i artikkel 75-komiteen, men har ikke stemmerett.

BAT-konklusjoner skal utformes med en del som beskriver generelle BAT-konklusjoner for virksomheter som omfattes av det aktuelle BREF-dokumentet, og en del som omfatter prosess-spesifikke BAT-konklusjoner for hver type prosess. BREF er juridisk bindende dokumenter. Nasjonale myndigheter må sørge for at alle tillatelser er oppdatert i henhold til - og at de aktuelle anleggene følger - oppdaterte BAT-konklusjoner innen fire år etter at BREF-dokumentet ble publisert.

Rammen i direktivet er at BREF-dokumentene skal revideres med en frekvens på åtte år. Direktivet bestemmer at tillatelser som faller under en bestemt BAT-konklusjon må vurderes og oppdateres innen 4 år når en ny BAT-konklusjon foreligger (IED art. 21 pkt. 3).

Kommisjonsbeslutning 2013/163/EU etablerer BAT-konklusjoner for produksjon av sement, kalk og magnesiumoksid. Beslutningen inneholder BAT-konklusjoner som omfatter industrier som produserer

• sementklinker i roterovner med kapasitet over 500 tonn per dag eller andre ovner med en kapasitet over 50 tonn per dag,

• kalk i ovner med kapasitet over 50 tonn per dag,

• magnesiumoksid (basert på dolomitt) i ovner med kapasitet over 50 tonn per dag.

Gjennom BAT-konklusjonene beskrives teknikker for å redusere utslipp og det angis utslippsnivåer for ulike stoffer. Videre blir beskrivelser knyttet til bruk av råmaterialer, bruk av avfall som råmateriale, lagring og klargjøring av produkter, samt emballering og ekspedering av ferdig produkt. Det beskrives BAT-assosierte nivåer for energibruk. BAT-konklusjonene gir også retningslinjer for måleprogram og målinger av ulike komponenter.

Dokumentet inneholder også generelle BAT-konklusjoner knyttet til bruk av miljøstyringssystem (EMS - Environmental Management System) og støyreduserende tiltak.

Merknader
Rettsakten har hjemmel i EU-traktaten artikkel 192 og industriutslippsdirektivet, særlig artikkel 13 (5). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU i 6. januar 2013, og er tatt inn i EØS-avtalen 01.08.2016.

Flere bedrifter vil bli måtte tilpasse seg BAT-konklusjonene for produksjon av sement, kalk og magnesiumoksid. Dette omfatter Norcem sine sementfabrikker i Brevik og Kjøpsvik, SMA Mineral AS og RHI Normag AS som produserer magnesiumoksid og Verdalskalk AS og NorFraKalk som produserer brent kalk.

De aktuelle anleggene som omfattes av BAT-konklusjon for produksjon av sement, kalk og magnesiumoksid er vurdert i forhold til BAT ved forurensningsmyndighetenes gjennomgang av tillatelser per 31. oktober 2007. En ny BAT- konklusjon kan i noen tilfeller likevel innebære en innstramming av kravene som skal stilles til det enkelte anlegg. Forurensningsmyndighetene skal innen 4 år vurdere og evt. sørge for at eksisterende krav i tillatelsene blir oppdatert i tråd med de vedtatte BAT-konklusjoner.

Gjennomføring av kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre endring i norsk lovgivning ut over endringer som vil gjennomføres ved å innføre IED.

Vi kan på det nåværende tidspunktet ikke anslå eventuelle økonomiske konsekvenser for private aktører knyttet til en tilpasning til kravene i de vedtatte BAT-konklusjonene ettersom vi ikke har oversikt over de tilpasningene den enkelte bedrift eventuelt må foreta.

Økonomiske og administrative konsekvenser for Norge for gjennomføring av industriutslippdirektivet inkludert underliggende rettsakter fremgår av konsekvensutredningen og er estimert til mellom 75 og 114 millioner kroner i nåverdi. Nytten er større enn kostnadene.

Rettsakta skal grupperast i gruppe 3. Ved gjennomføringa av industriutsleppsdirektivet vil forureiningsforskrifta endrast slik at BAT-konklusjonar som er tekne inn i EØS-avtalen skal leggjast til grunn ved fastsetjing av vilkår i utsleppsløyve. BAT-konklusjonane vil også verte publisert på heimesidene til Miljødirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader
Forslag til gjennomføring av industriutslippsdirektivet ble gjennomført med høringsfrist 27. september 2013.

Rettsakten ble den 19. juni 2013 behandlet i Spesialutvalget for miljø hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er gjennomført i norsk rett (forurensingsforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.03.2013
Anvendelsesdato i EU
29.04.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av basisdirektiv 2010/75/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0163
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro