Industriutslippsdirektivet (IPPC): rapporteringsskjema om gjennomføring

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/728/EU av 29. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved rapportering om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC)

Commission Decision 2010/728/EU of 29 November 2010 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen omhandler rapporteringsskjema knyttet til implementeringen av direktiv 2008/1/EF vedrørende integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC-direktivet). Direktivet er en såkalt kodifisert versjon (codified version) av det opprinnelige IPPC-direktivet (96/61/EF) med etterfølgende endringer. I følge direktivets artikkel 17 skal det rapporteres på nasjonal implementering av direktivet, samt dets effektivitet sammenlignet med andre av EUs miljømessige virkemidler.

Rapporteringen skal dekke perioden fra 1. januar 2009 til 31. desember 2011.

Merknader
Kommisjonsbeslutningen om rapporteringsskjemaet er hjemlet i direktiv 2008/1/EF artikkel 17.

Det antas at beslutningen verken vil ha budsjettmessige eller rettslige konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering

Temaene i spørreskjemaet kommer inn under normal oppfølging av regelverk som vedtas. Det er derfor ikke behov for endringer i norsk regelverk. Kommisjonsbeslutning om rapporteringsskjema om gjennomføringen av direktiv 2008/1/EF for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2011 anses relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 29. november 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 1143-1150
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0728(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro