Industriutslippsdirektivet (revisjonsforslag)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om industriutslipp om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av forurensning) og rådsdirektiv 1999/EF om deponering av avfall

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2021)

Sammendrag av innhold
Industriutslippsdirektivet (IED) (direktiv 2010/75/EU) regulerer utslipp fra industri gjennom beskrivelse av beste tilgjengelige teknikk (BAT) og bindende utslippsgrenser (BAT-AEL). Direktivet er gjennomført i norsk rett gjennom forurensningsforskriften og avfallsforskriften.

EU-kommisjonen gjennomførte en evaluering av industriutslippsdirektivet i 2020. Evalueringen konkluderte med at direktivet fungerer godt med hensyn til reduserte konkurranseforhold, reduksjon av utslipp, kost-nytte, samt til å fremme beste tilgjengelige teknikk, tillatelser og BREF prosessen. Videre konkluderte evalueringen med at IED ikke fungerer så godt med tanke på å fremme nye teknikker, avklaring av juridisk status, utslipp av klimagasser, reduksjon av ressursbruk, datatilgjengelighet, implementering av BAT i tillatelser, tilgang til informasjon og offentlig deltagelse.

I tillegg til behovene som ble identifisert gjennom evalueringen av IED, gir Europas grønne giv "Green Deal" behov for å revidere IED for at industrien skal drive i tråd med målene i den grønne given om nullforurensning, et giftfritt miljø og mer sirkulær økonomi.

På bakgrunn av evalueringen og "Green Deal" er det behov for revidering av IED. EU har presentert forslag til endringer i IED for å dekke manglene i direktivet. Varslede endringer i IED er inkludering av flere bransjer og senkning av terskelverdier for hvilke virksomheter som er omfattet, mer fokus på kjemikaliebruk, økt fokus på innovasjon og mer sentral rolle i dekarbonisering.

Våren 2021 ble det gjennomført en åpen høring og en høring rettet mot medlemsland og industriorganisasjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IED er regulert i forurensningsforskriften og avfallsforskriften. Revidert IED vil trolig kreve endring av disse forskriftene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vurderes til å ikke ha store økonomiske og adminstrative konsekvenser, men dette er avhengig av hvor store endringer som blir gjort.

Sakkyndige instansers merknader
Miljødirektoratet har deltatt i spørreundersøkelse rettet mot medlemsland og industriorganisasjoner. I tillegg deltok Miljødirektoratet på workshop i desember 2020 og juli 2021, der planer for revisjon har blitt presentert.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Saken er til behandling hos DG Environment.

Det er anslått at det vil komme et forslag til revidert direktiv i første kvartal 2022.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon