Informasjon om fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1155/2013 av 21. august 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om matinformasjon til forbrukerne, hva angår opplysninger om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler

Commission Delegated Regulation (EU) No 1155/2013 of 21 August 2013 amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers as regards information on the absence or reduced presence of gluten in food

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 1169/2011 om matinformasjon til forbrukerne. I matinformasjonsforordningen artikkel 36 sies det at opplysninger som gis på frivillig basis ikke skal villede forbrukeren, ikke være forvirrende eller tvetydige og om nødvendig være basert på relevante vitenskaplige data. I artikkel 36 nr. 3 gis Kommisjonen hjemmel til å vedta gjennomføringsrettsakter om visse frivillige opplysninger. I nr. 4 gis Kommisjonen anledning til utvide listen i nr. 3.

I forordning (EF) nr. 41/2009 gis det regler for merking av matvarer med opplysninger om reduksjon eller fravær av gluten. Denne forordningen blir opphevet 20. juli 2016 på grunn av ny forordning (EU) nr. 609/2013 om matvarer til spesifikke grupper. Det vil også etter 20. juli 2016 være behov for fortsatt å kreve merking av matvarer med innholdet av gluten på en måte som ikke villeder eller forvirrer forbrukerne. Derfor må Kommisjonen få hjemmel til å kunne etablere nye bestemmelser om merking med innhold av gluten. I matinformasjonsforordningen artikkel 36 nr. 3 har det derfor blitt tilføyd et nytt pkt. d), som gir Kommisjonen myndighet til å fastsette bestemmelser om opplysninger om fravær eller redusert innhold av gluten i matvarer.

Rettsakten har trådt i kraft i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser for Norge:
Rettsakten vil kreve endring i forskriften som gjennomfører matinformasjonsfordningen. Matinformasjonsforordningen er foreløpig ikke tatt inn i Eøs-avtalen. Rettsakten har følgelig ingen konsekvenser på nåværende tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer matinformasjonsforordningen som foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen gir kun hjemmel til å utarbeide regler om merking av gluteninnhold i matvarer.

Mattilsynet anser at forordningen på eget grunnlag er akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.08.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.08.2013
Anvendelsesdato i EU
06.12.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 358-358
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1155
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro