Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/977 av 4. april 2018 om retting av den bulgarske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2017/653 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/977 of 4 April 2018 correcting the Bulgarian language version of Delegated Regulation (EU) 2017/653 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer feil i den bulgarske utgaven av kommisjonsforordning 32017R0653, som gir utfyllede informasjon til PRIIPS-forordningen, om krav til nøkkelinformasjonsskjema. Dette berører ikke andre språkversjoner.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen, men ikke gjennomføres i norsk forskrift. Dette anses ikke nødvendig, da forordningen ikke berører andre språkversjoner.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet mener forordningen er uproblematisk, da den kun retter en feil i den bulgarske versjonen. Behandlet i SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Uproblematisk

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.04.2018
Anvendelsesdato i EU
01.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0977
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro