Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1729 av 15. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 206/2009 med hensyn til informasjon gitt i plakatene til reisende og befolkningen generelt om bestemte personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1729 of 15 November 2018 amending Regulation (EC) No 206/2009 as regards information to be provided in the posters to travellers and to the general public on certain personal consignments of products of animal origin

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 206/2009, som oppstiller et forbud mot kjøtt og melkeprodukter (håndkjøtt) i reisendes bagasje eller ved små forsendelser til privat personer, fra stater utenfor EU/EØS-området. Det er også gitt en begrensning på mengden med nevnte produkter som de reisende mellom EU/EØS-stater kan ha med seg. Dette regelverket er på plass for å sikre at dyresykdommer som kan komme med disse animalske produktene ikke spres med disse produktene.

I forbindelse med at kommisjonen ser behovet for å ytterlige informere de reisende som kommer fra stater utenfor EU/EØS om farene ved å ha med seg kjøtt- og meieriprodukter, har kommisjonen laget to nye plakater som kan henges opp på flyplasser, havner og grenseoverganger til informasjon for de reisende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forordning (EF) nr. 206/2009 og vil tas inn i gjennomføringsforskriften på samme tidspunkt som man gjennomfører rettsakten 206/2009 i norsk rett.

Det vurderes at det ikke er nødvendig å sende denne endringen på offentlig høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen ettersom det er kun snakk om legge til nye plakater som kan brukes til å informere de reisende.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir to nye plakater for dette regelverket som er gitt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 206/2009. Dette vil gi myndighetene flere verktøy til å benytte seg av for å informere de reisende om farene med å ha med seg kjøtt og meieriprodukter i håndbagasjen. Dette vil kunne bidra til å gi de reisende en bedre forståelse av faren for å spre dyresykdommer og hvorfor det er forbudt å ha med seg disse produktene fra staten utenfor EU/EØS.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordning (EF) nr. 206/2009 er per tid ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Det er naturlig at denne endringsrettsakten plasseres på samme sted som grunnrettsakten (206/2009), som var tiltenkt plassert i vedlegg I, kap. I.

Status
Rettsakten er fastsatt av Kommisjonen den 15. november 2018 og kunngjort på EUR-Lex 16. novemeber 2018. Rettsakten vil tre i kraft i EU fra 6. desember 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.11.2018
Anvendelsesdato i EU
06.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet