Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 av 9. september 2015 om en informasjonsprosedyre for tekniske regler og standarder og informasjonssamfunnstjenester

Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services

Siste nytt

Anmodning om fortolkning [1], [2], [3], [4], [5] og [6] sendt til EU-domstolen 19.10.2022 og kunngjort i EU-tidende 20.2.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Det opprinnelige forslaget ble trukket av Kommisjonen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.4.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en kodifisering av Europaparlamentets- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske regler, som endret ved europaparlamentets- og rådsdirektiv 98/48/EF av 20. juli 1998. Direktivet stiller krav til statlige forvaltningsorgan om å informere ESA, og derigjennom Kommisjonen, andre EØS-stater og Sveits om utkast til nye tekniske regler, inkludert regler om informasjonssamfunnstjenester. Meldepliktsordningen gjelder nasjonale regler dvs. regelverk som ikke utelukkende er en implementering av EU regelverk.

Denne meldepliktsordningen skal forhindre at det oppstår handelshindringer i strid med EØS-avtalen som følge av nasjonale tekniske regler.

Meldepliktsordningen medfører en stillstandsperiode på 3 måneder før regelverket kan vedtas. I denne høringsperioden vil Kommisjonen/ESA, EØS-statene og Sveits ha mulighet til å kommentere utkast til regelverk. Stillstandsperioden gjelder ikke dersom vedkommende myndigheter av presserende årsaker må kunne vedta og iverksette tekniske regler på meget kort varsel for å verne menneskers eller dyrs liv eller helse, opprettholde den offentlige sikkerheten, mv.

Merknader

Det materielle innholdet i direktiv (EU) 2015/1535 tilsvarer innholdet i direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF. Kodifiseringen har imidlertid medført ny nummerering av artiklene og referanser til rettsakter er oppdatert. Videre er artiklene i direktiv 98/34/EF som gjelder standardisering, ikke videreført i direktiv (EU) 2015/1535 da dette nå reguleres av forordning (EU) nr. 1025/2012 (standardiseringsforordningen).

Det anses på denne bakgrunn ikke nødvendig å be om artikkel 103-forbehold da også innholdet i direktiv (EU) 2015/1535 må anses å være gjennomført gjennom EØS-høringsloven. Det må imidlertid ved en senere anledning gjøres endringer i loven slik at referansene blir riktige. Inntil dette gjøres, må artikkel 10 i direktiv (EU) 2015/1535, etter at det er inntatt i EØS-avtalen, komme til anvendelse. Dette innebærer at referanser til direktiv 98/34/EF skal leses som referanser til direktiv (EU) 2015/1535 ved bruk av lovspeilet i vedlegg IV.

Det er en tilpasningstekst i EØS-komitebeslutningen til direktiv 98/34/EF og 98/48/EF. Det må vurderes nærmere hvordan denne skal videreføres. Spesialutvalget vil på et senere tidspunkt bli forelagt et eget notat om dette.

Sakkyndige instansers merknader

Behandles i spesialutvalget for handelsforenkling hvor alle departementer er representert.

Vurdering

Direktivet anses som relevant og akseptabelt med tilpasning.

Vurdering av innholdet i tilpasningstekst til direktiv (EU) 2015/1535

1.Vurdering av eksisterende tilpasninger til direktiv 98/34

1.1.Bokstav a: Fjerning av henvisning til EUs felles landbruks- og fiskeripolitikk

Tilpasningsteksten i bokstav a endrer definisjonen av tekniske spesifikasjoner i artikkel 1(3) annet avsnitt i direktiv 98/34/EF, ved at følgende utelates "agricultural products as referred to Article 38(1) of the Treaty". Det legges til grunn at denne tilpasningen er gjort fordi TEUV artikkel 38(1), om EUs felles landbruks- og fiskeripolitikk, ikke er en del av EØS-avtalen. Artikkel 1(1)(c) annet avsnitt i direktiv (EU) 2015/1535 er identisk med den tidligere definisjonen av tekniske spesifikasjoner i direktiv 98/34/EF artikkel 1(3) annet ledd, og henvisningen til EUs landbruks- og fiskeripolitikk bør følgelig tas ut også her.

Konklusjon: Tilpasningen videreføres i tilpasningstekst til direktiv (EU) 2015/1535 artikkel 1(1) (c) annet avsnitt.

1.2.Bokstav b: Språkkrav

Tilpasningsteksten i bokstav b legger til et krav om at utkast til tekniske reguleringer skal foreligge på originalspråket, så vel som i en fullstendig oversettelse til ett av EUs offisielle språk i artikkel 8(1) første ledd i direktiv 98/34/EF. Dette bør videreføres i artikkel 5(1) første ledd i direktiv (EU) 2015/1535, men henvisningen til " the European Community" endres til "the Union".

Konklusjon: Tilpasningen videreføres med en mindre endring i tilpasningstekst til direktiv (EU) 2015/1535 artikkel 5(1) første ledd.

1.3.Bokstav c: Forespørsler om mer informasjon

Tilpasningsteksten i bokstav c legger til i artikkel 8(1) fjerde ledd i direktiv 98/34/EF at Kommisjonen, ESA og EFTA-statene, gjennom ESA, kan be om mer informasjon om et notifisert utkast til teknisk regulering. Dette bør videreføres i artikkel 5(1) i direktiv (EU) 2015/1535 slik at man sikrer at denne adgangen er tilstede. Henvisningen til "the Community" endres til "the Commission" samt at det også vises til at medlemsstatene kan be om opplysninger via Kommisjonen, slik det er gjort på EFTA-siden. Tilpasningen bør dessuten stå som et eget avsnitt til slutt i artikkel 5(1) da den ikke har en direkte sammenheng med innholdet i noen av avsnittene i bestemmelsen

Konklusjon: Tilpasningen videreføres med en mindre endring i tilpasningstekst til direktiv (EU) 2015/1535 artikkel 5(1).

1. Bokstav d og e: Kommentarer og utførlige uttalelser

Artikkel 9(1) i direktiv 98/34/EF fastsetter at en melding om forslag til tekniske regler ikke kan vedtas før tre måneder senere. Direktivet skiller mellom kommentarer og utførlige uttalelser, og ved utførlige uttalelser utvides stillstandsperioden ytterligere.

Tilpasningstekstene i bokstav d og e må ses i sammenheng. Enkelt fortalt erstatter bokstav e artikkel 9 i direktiv 98/34/EF med egne EØS-regler om stillstandsperiode, samtidig som deler av bestemmelsene i artikkel 9 om utførlige uttalelser og stillstandsperioder tas inn i en revidert versjon i artikkel 8(2) gjennom tilpasningstekstens bokstav d.

1.4.1.Utførlige uttalelser til regler om informasjonssamfunnstjenester

Artikkel 9(2) tredje strekpunkt og artikkel 9(2) annet ledd, som gjelder forlenget stillstandsperiode ved utførlige uttalelser til forslag om regler om informasjonssamfunnstjenester, er i en revidert versjon tatt inn i artikkel 8(2) gjennom tilpasningsteksten i bokstav d. Forskjellen er imidlertid at for EFTA-landene kan slike uttalelser kun gis disse landene imellom, mens ESA ikke kan gi en utførlig uttalelse. På EU-siden kan Kommisjonen også gi denne typen kommentarer.

Det er ingen grunn til at ESA ikke skal kunne komme med denne type uttalelser. Snarere synes en slik løsning å være det mest hensiktsmessige med tanke på formålet bak meldeplikten, nemlig at ulovlige handelshindringer skal motvirkes. ESA vil kunne gi viktige innspill til regelverk utarbeidet i strid med dette formålet. Dette vil dessuten være i tråd med den generelle kompetanse ESA har til å følge opp saker i strid med EØS-avtalen overfor EØS-EFTA statene.

Konklusjon: Tilpasningsteksten til direktiv (EU) 2015/1535 utformes slik at også ESA kan komme med en utførlig uttalelse. Tilpasningen gjøres ved at den delen av artikkel 6 hvor utførlige uttalelser og utvidet stillstandsplikt reguleres for informasjonssamfunnstjenester, kommer til anvendelse også for EØS-EFTA statene.

1.4.2.Utførlige uttalelser til tekniske regler for varer

Artikkel 9(2) annet strekpunkt, som regulerer adgangen til å gi utførlig uttalelse til utkast til tekniske regler for varer, er ikke en del av tilpasningsteksten i bokstav d. I tilpasningsteksten bokstav d første avsnitt annet punktum er det imidlertid formuleringer som kan tolkes slik at denne adgangen er tilstede også på EØS-siden.

Selv om utførlige uttalelser medfører at et forslag til teknisk regelverk for varer kan bli forsinket i ytterligere tre måneder, er det ikke spesielle forhold på EØS-siden som tilsier at denne adgangen ikke skal eksistere også der. Denne oppfølgingen bør imidlertid skje gjennom to-pilar systemet, dvs. at adgangen til å gi utførlige uttalelser begrenses til EØS-EFTA statene og ESA, og at mottaker av utførlige uttalelser skal opplyse ESA om hvordan den vil følges opp.

Konklusjon: Tilpasningsteksten til direktiv (EU) 2015/1535 utformes slik at det blir klart at utførlig uttalelse til utkast til tekniske regler for varer kan gis mellom EØS-EFTA statene og fra ESA. Tilpasningen gjøres ved at den delen av artikkel 6 hvor utførlige uttalelser og utvidet stillstandsplikt reguleres for tekniske regler for varer, kommer til anvendelse også for EØS-EFTA statene.

1.4.3.Utførlig uttalelse til vilkår i frivillige avtaler med det offentlige

Artikkel 9(2) første strekpunkt i direktiv 98/34/EF gjelder forlenget stillstandsperiode ved utførlige uttalelser til forslag til vilkår i frivillige avtaler med det offentlige. Dette er imidlertid ikke med i tilpasningstekstene i bokstav d eller e, og er dermed ikke en EØS-forpliktelse. Dette bør imidlertid være en EØS-forpliktelse.

Konklusjon: Tilpasningsteksten til direktiv (EU) 2015/1535 utformes slik at EØS-EFTA statene og ESA kan gi utførlige uttalelser til meldinger til forslag til vilkår i frivillige avtaler med det offentlige, og at stillstandsplikten da utvides til fire måneder. Tilpasningen gjøres ved at den delen av artikkel 6 hvor dette reguleres kommer til anvendelse også for EØS-EFTA statene.

1. Forlenget stillstandsplikt ved ny lovgivning

Gjeldende tilpasningstekst innebærer at artikkel 9 (3)-(6) i direktiv 98/34/EF ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Disse avsnittene inneholder bestemmelser om at stillstandsplikten utvides ytterligere dersom utkastet til nytt nasjonalt regelverk gjelder det samme som forslag til nytt regelverk som Kommisjonen fremmer/har fremmet.

Da dette er relatert til Kommisjonens lovgivningskompetanse, anses det riktig at de tilsvarende avsnittene i artikkel 6 (3)-(6) i tilpasningsteksten til direktiv (EU) 2015/1535 heller ikke tas inn i EØS-avtalen.

Konklusjon: Artikkel 6 (3)-(6) i direktiv (EU) 2015/1535 tas ikke inn i EØS-avtalen ved at det i tilpasningsteksten sies at disse avsnittene ikke skal gjelde.

1.5.Bokstav f: Regler om standardisering

Bokstav f i gjeldende tilpasningstekst gjelder en oversikt over nasjonale standardiseringsorganer, inntatt i vedlegg II til direktiv 98/34. Standardiseringsforordningen (forordning (EU) 1025/2012) medfører at bestemmelsene om standardisering ikke er en del av direktiv (EU) 2015/1535. Tilpasningsteksten i bokstav f kan derfor ikke videreføres, da den ikke er relevant for dette direktivet.

Konklusjon: Tilpasningsteksten i bokstav f videreføres ikke.

1.6.Bokstav g og h: Bestemmelser om hvordan og hva som skal kommuniseres

Tilpasningsteksten i bokstav g er ikke relatert til noen av bestemmelsene i direktiv 98/34/EF, men er en opplisting av hva som skal kommuniseres i forbindelse med meldeplikten og hvordan dette skal skje, samt at det fastslås at det skal være enighet om disse prosedyrene mellom avtalepartene.

Dette punktet i tilpasningsteksten vurderes som overflødig og foreslås strøket. Det legges til grunn at den praktiske gjennomføringen av meldeprosessen vil fungere fullt ut uten at denne delen av tilpasningsteksten videreføres. Siden tilpasningsteksten ble utarbeidet er det på EU-siden gjort forbedringer og forenklinger i hvordan dette gjøres i praksis. Dette, samt mange års erfaring med hvordan dette fungerer, gjør at det kan legges til grunn at dette vil fungere godt uten en tilpasningstekst i fremtiden.

Konklusjon: Tilpasningene i bokstav g og h videreføres ikke.

2.Behov for ny tilpasningstekst

2.1. Melding om EU-rettsakter som tas inn på nasjonalt grunnlag

Det ligger i EØS-avtalens system at EU-rettsakter tas inn i EØS-avtalen på et senere tidspunkt enn vedtakelsen i EU. Av ulike grunner blir denne forsinkelsen i noen av sakene særlig stor, og i enkelte tilfeller vurderes gjennomføring av rettsakten på nasjonalt grunnlag i påvente av innlemmelse i EØS-avtalen.

Meldeplikt er lite hensiktsmessig i slike tilfeller. Det å gjennomføre et harmonisert regelverk på nasjonalt grunnlag vil nettopp ha som resultat at man også fra norsk side får det samme regelverket som EU-landene har, og på den måten fjerner nasjonale ulikheter som ellers ville vært tilstede. Dette kan derfor aldri gi grunnlag for kommentarer til regelverket, så lenge det nasjonale regelverket utelukkende er en gjennomføring av den aktuelle EU-rettsakten.

På denne bakgrunn bør det i forbindelse med innlemmelsen av direktiv (EU) 2015/1535 i EØS-avtalen bes om en tilpasningstekst hvor det eksplisitt fremgår at utkast til nasjonale tekniske regelverk som utelukkende består av allerede vedtatt EU-regelverk som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen, unntas fra meldeplikten.

Konklusjon: Det bes om ny bokstav g) i artikkel 7(1) direktiv (EU) 2015/1535 hvor det sies at utkast til nasjonale tekniske regelverk som utelukkende består av allerede vedtatt EU-regelverk som skal tas inn i EØS-avtalen, unntas fra meldeplikten.

2.2. Andre nye tilpasninger

Det anses ikke å være behov for ytterligere tilpasninger til direktiv (EU) 2015/1535.

Andre opplysninger
Direktiv 98/34/EF og 98/48/EF unntatt artiklene om europeisk standardisering er implementert gjennom EØS-høringsloven (Ot.prp. Nr. 95 (2003/2004)).

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.04.2022
Anvendes fra i Norge
25.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L1535
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro