Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 13. august 2019 om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til ladepunkter for motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier, hydrogenforsyning til veitransport og gassforsyning til vei- og sjøtransport, og om oppheving av delegert forordning (EU) 2018/674

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 13 August 2019 supplementing and amending Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council as regards recharging points for L-category motor vehicles, shore-side electricity supply for inland waterway vessels, hydrogen supply for road transport and natural gas supply for road and waterborne transport and repealing Delegated Regulation (EU) 2018/674

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens standardiseringsarbejde har til formål at sikre, at tekniske specifikationer for ladestanderes og tankstationers interoperabilitet fastsættes ieuropæiske eller internationale standarder ved at identificere de nødvendige tekniske specifikationer under hensyntagen til eksisterende europæiske eller internationale standardiseringsaktiviteter.

(2) I medfør af artikel10, stk. 1, i Europa-Parlamentetsog Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 har Kommissionen anmodet Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) om at udvikle og vedtage relevante europæiske standarder eller at ændre eksisterende europæiske standarder for elforsyning til vej-og søtransport samt transport ad indre vandveje, brintforsyning til vejtransport, naturgasforsyning, herunder biometan, til vej-og søtransport, samt transport ad indre vandveje.

(3) De standarder, der er udviklet af CEN og CENELEC, er blevet accepteret af den europæiske industri for at sikre en EU-dækkende mobilitet for køretøjer og fartøjer, som benytter alternative brændstoffer. CEN og CENELEC anbefalede Kommissionen at medtage disse standarder i Unionens retlige rammer. De tekniske specifikationer i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres eller ændres.

(4)Bestemmelserne om "interoperabilitet" i forbindelse med denne delegerede forordning henviser specifikt til ladestanderes og tankstationers kapacitet til at levere energi, der er kompatibel med alle køretøjsteknologier, for at muliggøre en gnidningsløs EU-dækkende brug af køretøjer, der benytter alternative brændstoffer.

(5) CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om de standarder, der anbefales anvendt for ladestandere til motorkøretøjer i klasse L. Standarderne EN 62196-2 "Stikpropper, stikkontakter, ladestik og ladeindtag til elkøretøjer. Konduktiv opladning af elkøretøjer. Dimensionskrav angående kompatibilitet og ombyttelighed for a.c.-materiel med stikben og kontaktbøsninger" og IEC 60884-serien "Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende —Del 1: Generelle krav"bør gælde for disse ladestandere. Punkt 1.5 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres.

(6) CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om de standarder, der anbefales anvendt for elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje. Standarderne EN 15869-2 "Skibe til indre vandveje —Elektrisk forbindelse til land, 3-faset strøm 400 V, op til 63 A, 50 Hz —Del 2: Enhed på land, sikkerhedskrav (foreligger til behandling med henblik på at øge strømstyrken fra 63 til 125)" og EN 16840 "Fartøjer til indre vandveje –Elektrisk landtilslutning, trefaset strøm 400 V, 50 Hz, mindst 250 A" bør anvendes for så vidt angår denne elforsyning. Punkt 1.8 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres.

(7) CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om de standarder, der anbefales anvendt for CNG-tankstationer (komprimeret naturgas). Den europæiske standard EN ISO 16923 "Naturgastankstationer –CNG-tankstationer til køretøjer" omhandler udformning, konstruktion, drift, inspektion og vedligeholdelse af stationer til påfyldning af CNG på køretøjer, herunder udstyr, sikkerheds-og betjeningsanordninger. Denne europæiske standard finder også anvendelse på de dele af en tankstation, hvor naturgas findes i gasform, og hvor der leveres CNG fra flydende naturgas (L-CNG) i henhold til EN ISO 16924. Det gælder også biometan, opgraderet metan fra kullejer (CBM) og gasforsyninger fra LNG-fordampning (på eller uden for anlægget). De elementer af standarden EN ISO 16923, hvormed interoperabiliteten mellem CNG-tankstationerne og køretøjerne sikres, bør ligeledes finde anvendelse for andre CNG-tankstationer. Punkt 3.4 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres.

(8) CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om de standarder, der anbefales anvendt for LNG-tankstationer (flydende naturgas). Den europæiske standard EN ISO 16924 "Naturgastankstationer —LNG-tankstationer til køretøjer" omhandler i den gældende udgave udformning, konstruktion, drift, vedligeholdelse og inspektion af LNG-tankstationer til køretøjer, herunder udstyr, sikkerheds-og betjeningsanordninger. Den europæiske standard indeholder ligeledes specifikationer for udformning, konstruktion, drift, vedligeholdelse og inspektion af tankstationer, der benytter lokalt oplagret LNG som kilde til påfyldning af CNG på køretøjer (L-CNG-tankstationer), herunder stationens sikkerheds-og betjeningsanordninger samt stationens specifikke L-CNG-påfyldningsudstyr. Den europæiske standard omfatter tankstationer med følgende karakteristika: privat adgang, offentlig adgang (selvbetjening eller med betjening), aftapning med eller uden tæller, tankstationer med stationær LNG-oplagring og tankstationer med mobil LNG. Den europæiske standard EN ISO 12617 "Vejkøretøjer –Påfyldningstilslutning til flydende naturgas (LNG) –3,1 MPa-tilslutning" indeholder i sin gældende udgave en specifikation af LNG-påfyldningsdyser og -beholdere, der udelukkende er bygget af nye og ubrugte dele og materialer, til vejkøretøjer, der benytter LNG som brændstof. En LNG-påfyldningstilslutning bestående af, alt efter hvad der er relevant, en beholder med et beskyttelsesdæksel (monteret på køretøjet) og en dyse. Denne europæiske standard finder kun anvendelse på anordninger, som er konstrueret til et maksimalt arbejdstryk på 3,4 MPa (34bar), som benytter LNG til køretøjsbrændstof, og som har standardiserede forbindelseskomponenter. De elementer af standarden EN ISO 16924, hvormed LNG-tankstationernes interoperabilitet sikres, og standarden EN ISO 12617, der indeholder specifikationer for tilslutninger, bør ligeledes finde anvendelse for andre LNG-tankstationer. Punkt 3.2 i bilagII til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres.

(9) CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om de standarder, der anbefales anvendt til bunkerpladser for fartøjer til transport ad indre vandveje eller søgående skibe. I standarden EN ISO 20519 "Skibs-og marineteknologi —Specifikation for bunkring af LNG-drevne fartøjer" skelnes der mellem bunkerpladser for søgående skibe henholdsvis fartøjer til transport ad indre vandveje. For søgående skibe, som ikke er omfattet af den internationale kode for bygningog udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk (ICG-koden), bør LNG-bunkerpladser opfylde standarden EN ISO 20519. For fartøjer til transport ad indre vandveje bør LNG-bunkerpladser dog opfylde standarden EN ISO 20519 (del 5.3 til 5.7) udelukkende af hensyn til interoperabiliteten. Den europæiske standard EN ISO 20519 bør finde anvendelse for bunkerpladser til søgående skibe, og samme europæiske standard (del 5.3 til 5.7) bør finde anvendelse for bunkerpladser til fartøjer til transport ad indre vandveje. Punkt 3.1 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor suppleres.

(10) CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om den standard, der anbefales anvendt for brinttankstationer til optankning med gasformig brint og protokoller om optankning. Deneuropæiske standard EN 17127 "Udendørs brinttankstationer til optankning med gasformig brint inklusive protokoller om optankning" omfatter i sin gældende udgave interoperabilitet med hensyn til udformning, konstruktion, drift, inspektion og vedligeholdelse af stationer til påfyldning af gasformigt brint på køretøjer. De interoperabilitetskrav, der beskrives i standard EN 17127, bør gælde for brinttankstationer, og den samme europæiske standard bør gælde for de pågældende protokoller om optankning. Punkt 2.1 og 2.3 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor ændres.

(11) CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om den standard, der anbefales anvendt angående kvalitetsegenskaber for brint, der tankes på brinttankstationer, til vejkøretøjer. Den europæiske standard EN 17124 "Brintbrændstof –Produktspecifikation og kvalitetssikring –PEM-brændselsceller til vejkøretøjer" omfatter i den gældende udgave kvalitetsegenskaber for brintbrændstof og den tilsvarende kvalitetssikring med henblik på at sikre ensartetheden af det brintprodukt, som tankes til anvendelse i PEM-brændselsceller til vejkøretøjssystemer. Den europæiske standard EN 17124, som fastlægger kvalitetsegenskaber for brint, der tankes på brinttankstationer, bør finde anvendelse. Punkt 2.2 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor ændres.

(12) CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om, at det er blevet anbefalet at anvende den europæiske standard EN ISO 17268 "Tilslutningsanordninger på køretøjer til påfyldning af gasformigt hydrogen" for motorkøretøjers tilslutninger med henblik på at tanke gasformig brint. Det er derfor vigtigt at afslutte processen med hensyn til certificering af tilslutninger på motorkøretøjer til påfyldning af gasformigt hydrogen i overensstemmelse med standard EN ISO 17268. Når denne proces er afsluttet, bør tilslutninger på motorkøretøjer til påfyldning af gasformigt hydrogen opfylde standard EN ISO 17268. Punkt 2.4 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor ændres.

(13) CEN og CENELEC underrettede Kommissionen om, at den europæiske standard EN ISO 14469 "Vejkøretøjer –Påfyldningstilslutning til komprimeret naturgas (CNG)" bør gælde for CNG-tilslutningsanordninger og -beholdere. Punkt 3.3 i bilag II til direktiv 2014/94/EU bør derfor ændres.

(14) Ekspertgruppen "forummet for bæredygtig transport" og Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) blev hørt og forelagde deres rådgivning om de europæiske standarder, der er genstand for denne delegerede kommissionsforordning.

(15) Kommissionen bør supplere og ændre direktiv 2014/94/EU med referencerne til de europæiske standarder, der er udviklet af CEN og CENELEC.

(16) Når nye tekniske specifikationer, som er udpeget i bilag II til direktiv 2014/94/EU, skal fastsættes, ajourføres eller suppleres ved delegerede kommissionsforordninger, skal der anvendes en overgangsperiode på 24 måneder.

(17) Denne forordning bør omfatte ajourføringer, der er foretaget efter anmodninger fra visse medlemsstater, for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra landtil fartøjer til transport ad indre vandveje og LNG-tankstationer til søtransport tillige med CEN's og CENELEC's nylige arbejde vedrørende standarder for naturgas-og brintforsyning. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/674 bør derfor ophæves —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet