Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674 av 17. november 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU vedrørende ladestasjoner for motorkjøretøyer i klasse L, elforsyning fra land til fartøyer til trasport på indre vannveier og LNG-tankestasjoner til sjøtransport, og om endring av direktivet hva angår tilkoblingsanordninger for motorkjøretøyer for tanking av hydrogengass

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/674 of 17 November 2017 supplementing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council as regards recharging points for L-category motor vehicles, shore-side electricity supply for inland waterway vessels and refuelling points for LNG for waterborne transport, and amending that Directive as regards connectors for motor vehicles for the refuelling of gaseous hydrogen

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens standardiseringsarbejde har til formål at sikre, at tekniske specifikationer for ladestanderes og tankstationers interoperabilitet fastsættes i europæiske eller internationale standarder ved at identificere de nødvendige tekniske specifikationer under hensyntagen til eksisterende europæiske eller internationale standardiseringsaktiviteter.

(2) I medfør af artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 har Kommissionen anmodet Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) om at udvikle og vedtage relevante europæiske standarder (EN), eller at ændre eksisterende europæiske standarder for: elforsyning til vej- og søtransport samt sejlads på indre vandveje, brintforsyning til vejtransport, naturgasforsyning, herunder biomethan, til vej- og søtransport, samt sejlads på indre vandveje.

(3) De standarder, der er udviklet af CEN og CENELEC, er blevet accepteret af den europæiske industri for at sikre en EU-dækkende mobilitet med køretøjer og fartøjer, som benytter forskellige brændstoffer.

(4) Ved brev af 13. juli 2017 underrettede CEN og CENELEC Kommissionen om de standarder, der skal anvendes for offentligt tilgængelige vekselstrømsladestandere til motorkøretøjer i klasse L.

(5) Standarden EN ISO 17268 "Tilslutningsanordninger på køretøjer til påfyldning af gasformigt brint" blev vedtaget af CEN og CENELEC i juli 2016 og offentliggjort i november 2016.

(6) Standarden EN ISO 20519 "Skibs- og marineteknologi – Specifikation for bunkring af LNG-drevne fartøjer" blev vedtaget af CEN og CENELEC og offentliggjort i februar 2017.

(7) Inden da var standarden EN 15869-2 "Skibe til indre vandveje - Elektrisk forbindelse til land, 3-faset strøm 400 V, op til 63 A, 50 Hz - Del 2: Enhed på land, sikkerhedskrav" allerede blevet vedtaget i december 2009 og offentliggjort i februar 2010.

(8) Ekspertgruppen "forummet for bæredygtig transport" blev hørt og rådgav om de standarder, der er genstand for denne delegerede retsakt.

(9) Kommissionen bør supplere og ændre direktiv 2014/94/EU med referencerne til de europæiske standarder, der er udviklet af CEN og CENELEC.

(10) Når nye tekniske specifikationer indeholdt i bilag II til direktiv 2014/94/EU skal fastsættes, ajourføres eller suppleres ved delegerede retsakter, gælder en overgangsperiode på 24 måneder. Datoerne for offentliggørelse af standarder blev aftalt efter drøftelse med CEN-CENELEC og under hensyntagen til tidspunktet, hvor nye tankstationer og ladestandere bliver tilgængelige, som fastlagt i direktiv 2014/94/EU, modenhedsgraden af de relevante teknologi er og det aktuelle arbejde i internationale standardiseringsorganisationer —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.11.2017
Anvendelsesdato i EU
24.05.2020
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet