Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1311/2014 av 10. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 976/2009 når det gjelder definisjonen av et Inspire-metadataelement

Commission Regulation (EU) No 1311/2014 of 10 December 2014 amending Regulation (EC) No 976/2009 as regards the definition of an INSPIRE metadata element

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1311/2014 endrer forordning (EF) nr. 976/2009 om nettjenester som er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE). INSPIRE-direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten presiserer at nettjenester som opererer på aktiverbare geodatatjenester, skal kunne håndtere kravene til metadata slik disse er fastsatt i forordning (EU) nr. 1089/2010 som endret med forordning (EU) nr. 1312/2014.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 16. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. Endringen er en tilpasning til en samtidig endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester. For nærmere merknader og vurderinger, se EØS-notatet om "INSPIRE - samvirkningsevne, endring aktivering". For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten foreslås gjennomført ved inkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker (SU miljø), der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten ble også presentert for SU miljø 6. februar 2014 og ble også da funnet foreløpig relevant og akseptabel.

Vurdering
INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk og de samarbeidsmodeller som er etablert i Norge.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.35...

For ytterligere opplysninger, se EØS-notat om

• endring av forordning (EU) 1089/2010 ("INSPIRE - samvirkningsevne, endring aktivering")
• forordning (EF) 976/2009 ("INSPIRE - nettjenester)
• INSPIRE-direktivet

Status
Rettsakten trådte i kraft i EU 31. desember 2014.

Det er ikke fastsatt noen egen frist for gjennomføringen. I praksis vil deltakende virksomheter tilpasse sine nettjenester i takt med at virksomheten etablerer eventuelle aktiverbare geodatatjenester.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 6. februar 2014. For ytterligere opplysninger om utarbeidelse og gjennomføring av bestemmelser omfattet av rettsakten, se EØS-notatet om "INSPIRE - samvirkningsevne, endring aktivering".

For EØS/EFTA-landene trer rettsakten i utgangspunktet i kraft når det foreligger en beslutning i EØS-komiteen, med de eventuelle forlengede frister for visse bestemmelser nevnt lenger opp. Prosessen med å innlemme rettsakten i EØS-avtalen har startet opp.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.12.2014
Anvendelsesdato i EU
31.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 376-377
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1311
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro